Akademia Morska w Szczecinie - Strona Główna
BIP

Lp.

Dokument

Plik

1.

Protokół Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z 20.06.2017 r. zawierający:
- uchwałę w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu zarządzającego Spółki,
- uchwałę w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej i członków Komisji Rewizyjnej Spółki

Protokół Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z 17.08.2017 r. zawierający uchwałę w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu zarządzającego Spółki

Protokół Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z 23.10.2017 r. zawierający uchwałę w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu zarządzającego Spółki

2.

Protokół Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z 12.07.2017 r. zawierający:
- uchwałę w sprawie rozporządzania składnikami aktywów trwałych Spółki,
- uchwałę w sprawie zasad postępowania przy zawieraniu umów o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem oraz zmiany tych umów,
- uchwałę w sprawie zasad postępowania przy zawieraniu przez Spółkę umów darowizny, zwolnienia z długu lub innych umów o podobnym skutku,
- uchwałę w sprawie zasad i trybu zbywania składników trwałych,
- uchwałę w sprawie obowiązku przedkładania sprawozdania o wydatkach reprezentacyjnych wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem,
- uchwałę w sprawie wprowadzenia w spółkach, wobec których Spółka jest przedsiębiorcą dominującym, zasad wymienionych w ustawie o zarządzaniu mieniem państwowym,
- uchwałę w sprawie określenia wymagań dla kandydata na członka Zarządu Spółki oraz przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na członka zarządu