Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu

Strategia rozwoju gospodarki morskiej dla naszego regionu - zaktualizowana.


Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego przyjął zaktualizowany program wojewódzki pn. „Strategia rozwoju gospodarki morskiej w Województwie Zachodniopomorskim do roku 2015”. Program odnosi się do transportu morskiego, portów morskich, żeglugi śródlądowej, infrastruktury transportowo-logistycznej, przemysłu stoczniowego, rybołówstwo morskiego, rybactwa i przetwórstwa ryb, eksploatacji morskich zasobów naturalnych, ochrony środowiska Morza Bałtyckiego i pasa nadbrzeżnego, szkolnictwa morskiego i śródlądowego, badań naukowych, turystyki morskiej i śródlądowej oraz planowania przestrzennego obszarów morskich. Autorami przekazanego opracowania są: dr inż. Anna Galor, dr inż. Bogusz Wiśnicki, dr hab. inż. Zofia Jóźwiak, prof. AM oraz dr hab. inż. Wiesław Galor, prof. AM.
Nadzór merytoryczny nad opracowaniem sprawował Zespół ekspertów ds. aktualizacji programu wojewódzkiego pn. „Strategia rozwoju gospodarki morskiej w województwie zachodniopomorskim do roku 2015” powołany uchwałą Zarządu Województwa nr 494/09 z dn. 21 kwietnia 2009 r. oraz przedstawiciele Wydziału Infrastruktury i Transportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego. Ponadto pracownik WIET jest współautorem „Oceny oddziaływania na środowisko inwestycji związanych z realizacją strategii.