Wydział Nawigacyjny

Badania naukowe realizowane na Wydziale Nawigacyjnym obejmują głównie dyscypliny:
-    geodezja i kartografia,
-    transport.

Wydział Nawigacyjny posiada kategorię 2 zgodnie z wykazem ustalonym przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 15.15.2010r. dla grupy jednostek G6 „Górnictwo, geologia techniczna, geodezja, energetyka i transport”.

Wydział Nawigacyjny posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk technicznych w dyscyplinach geodezja i kartografia oraz transport oraz uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie Transport.

Wydział ściśle współpracuje z przedsiębiorstwami gospodarki morskiej, w tym:
-    administracja morską,
-    armatorami,
-    spedytorami,
-    portami morskimi.

Działalność naukowa Wydziału nakierowana na rozwój młodej kadry naukowej. Głównym kierunkiem jest umożliwienie szybkiego awansu poprzez uzyskiwanie przez pracowników Wydziału doktoratów i habilitacji.
 
Tematyka prac badawczych prowadzonych na Wydziale Nawigacyjnym
Przewody doktorskie na Wydziale Nawigacyjnym
Badania statutowe prowadzone na Wydziale Nawigacyjnym
Projekty naukowo badawcze realizowane na Wydziale Nawigacyjnym w roku 2013