Wydział Nawigacyjny

W dniach 11-12.06 Odbyło się międzynarodowe seminarium International Marine Technologies Workshop na Uniwersytecie Nottingham w Ningbo (Chiny).
W seminarium uczestniczyło około 100 osób bezpośrednio związanych z branżą morska (firmy technologiczne jak Ulstein, Hyundai, Samsung, firmy doradcze i zarządzające jak Lloyds czy R+) firmy technologii elektronicznych (Levonic, IBM) oraz szereg uniwersytetów (Nottingham, AM,WHUT i inne).
W dniu 12.06.2012 prof nzw. dr hab inż. Lucjan Gucma oraz dr inż. Maciej Gucma brali udział w naradzie technicznej połączonej z wizytą w centrum VTS Ningbo. VTS objęty administracją morska ChRL zajmuje obszar na morzu Południowochińskim na zatoce Hangzhou pomiędzy lądem a archipelagiem Zhoushan. Średnio w roku w obszarze odpowiedzialności Ningbo VTS znajduje się ok 80 tys statków >3000t, oraz niekreślona liczba mniejszych jednostek. VTS posiada 6 stacji brzegowych radarowych oraz grupę transponderów AIS. System VTS w Ningbo używa jednego z najlepszych i najszerzej stosownych programów do zaradzania ruchem statków  na  świecie (produkcji firmy HITT). Integrator HITT-a na rynek chiński przedstawił w trakcie wizyty atuty swojego systemu.  Podczas pobytu w centrum przedstawiono główne jego zadania (V-ce dyrektor Urzędu Morskiego Ningbo ds Bezpieczeństwa Pan Cpt. Xian oraz główna operator VTS Pani Youn) oraz możliwości współpracy pomiędzy naszymi instytucjami.
30 kwietnia br. Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Sławomir Nowak powołał w Warszawie Radę ds. Promocji Żeglugi Śródlądowej. Aktów nominacji dokonała w dniu 22 maja podsekretarz stanu Anna Wypych Namiotko w trakcie pierwszego posiedzenia Rady w nowym składzie. Członkiem Rady został prodziekan Wydziału Nawigacyjnego AM w Szczecinie mgr inż. kpt.ż.w., kpt.ż.ś. Jacek Frydecki.
Rada Wydziału Nawigacyjnego na posiedzeniu w dniu 23.05.2012 r. podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu i programu studiów doktoranckich w dyscyplinie geodezja i kartografia i dyscyplinie transport.
Rada Wydziału Nawigacyjnego na posiedzeniu w dniu 23.05.2012 r. rozpatrzyła przedłożone dokumenty dotyczące wszczęcia przewodu doktorskiego w dziedzinie nauki techniczne w dyscyplinie geodezja i kartografia i w głosowaniu tajnym podjęła uchwałę o wszczęciu przewodu doktorskiego mgr inż. Roberta Władysława Bauera nt.: „Metoda transformacji współrzędnych punktów niejednorodnej sieci triangulacyjnej na układ współrzędnych jednorodnych”.