Wydział Nawigacyjny

W dniach 3. i 4. grudnia 2018 r. Dziekan WN dr hab. inż. Paweł Zalewski, prof. AM oraz prof. dr hab. inż. Lucjan Gucma wzięli udział w panelu konsultacyjnym EGNSS użytkowników morskich i śródlądowych dróg wodnych podczas europejskiego tygodnia przestrzeni kosmicznej w Marsylii we Francji.

Projekt wspófinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).

W dniach 21-24.10.2018 uczestnicy projektu Nowe Horyzonty kształcący się na kierunku hydrografia, pod opieką mgr inż. Grzegorza Zaniewicza odbyli szkolenie dotyczące wykorzystania i obsługi oprogramowania Hypack. Szkolenie odbyło się w murach Politechniki Gdańskiej.

Projekt pt.: „Opracowanie technologii pozyskiwania i eksploracji danych grawimetrycznych przybrzeża polskich obszarów morskich oraz jego pobrzeża” (MORGAV) uzyskał dofinansowanie w ramach działania 4.1 Badania naukowe i prace rozwojowe, Poddziałanie 04 " Projekty aplikacyjne " Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój  2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Zapraszamy do uczestnictwa w Targach Pracy organizowanych przez Biuro Karier Akademii Morskiej w Szczecinie.