Wydział Nawigacyjny

Dziekan Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Szczecinie informuje, że dnia 23 maja 2012 roku w Sali Senatu AM w Szczecinie odbyła się

PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

mgr inż. Marcina Przywartego

nt.: „Stochastyczny model oceny bezpieczeństwa nawigacyjnego na akwenach otwartych”


Stosownie do art. 14 ust. 2 pkt. 5 Ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki z dnia 14 marca 2003 roku, Rada Wydziału Nawigacyjnego podjęła uchwałę o nadaniu mgr inż. Marcinowi Przywartemu stopnia naukowego doktora nauk technicznych w dyscyplinie geodezja i kartografia.