Wydział Mechaniczny

Uwaga absolwenci kierunku Mechatronika, specjalności Elektroautomatyka okrętowa.
Na stronie Urzędu Morskiego w Szczecinie pojawiła się następująca informacja: 

W związku z rożną interpretacją wymogów Konwencji STCW przez państwa będące stronami Konwencji oraz z uwagi na szczególne wymogi armatorów, urzędy morskie na wniosek zainteresowanego, który ukończył szkolenie kwalifikacyjne na poziomie operacyjnym w dziale maszynowym w specjalności elektrycznej, przeprowadzone w oparciu o program szkolenia określony w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie programów szkoleń́ i wymagań́ egzaminacyjnych dla marynarzy działu maszynowego (Dz.U. 2014, poz. 536), mogą̨ wystawić świadectwo przeszkolenia w zakresie obsługi i konserwacji układów zasilania o napięciu przekraczającym 1 kV.
[źródło: http://www.ums.gov.pl/karty/dk/zasilanie.pdf]


Aktualizacja z dnia 2018-05-25:
Zgodnie z treścia Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji członków załóg statków morskich (Dz.U. z dnia 27 kwietnia 2018 r., poz. 802) osoba, która ukończyła szkolenie kwalifikacyjne na poziomie operacyjnym w dziale maszynowym w specjalności elektrycznej, przeprowadzone w oparciu o program szkolenia określony w przepisach wydanych na podstawie art. 74 ust. 4 ustawy, spełnia warunki do uzyskania świadectwa przeszkolenia w zakresie obsługi i konserwacji układów zasilania o napięciu przekraczającym 1 kV (par. 90 ust. 3).