Wydział Mechaniczny

  Katedra zajmuje się szerokim wachlarzem badań naukowych obejmujących fizykę. Od wielu lat, z inicjatywy prof. Yu. A. Kravtsova, Katedra  jest zaangażowany w program  EURATOM.

  Asocjacja Euroatom -  IFPiLM jest siecią instytutów i uczelni w Polsce, która powstała 1 stycznia 2005 roku na mocy porozumień, jakie Instytut Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy w Warszawie zawarł ze Wspólnotą Euratom reprezentowaną przez Komisję Europejską. Najważniejszym z tych porozumień jest Kontrakt Asocjacyjny, który zapewnia udział sieci w europejskim programie badań nad fuzją jądrową jako źródłem energii oraz częściowe finansowanie tych badań ze środków 7. Programu Ramowego. W ten sposób także Polska bierze udział w programie, którego celem jest ostateczna demonstracja możliwości wykorzystania energii wiązania ciężkich izotopów wodoru (deuteru i trytu) do generacji energii elektrycznej w cyklu cieplnym.

Zespół badawczy w składzie:
 
 • prof. Yury A. Kravtsov
 • dr Janusz Chrzanowski
 • dr Bohdan Bieg
 
prowadzi prace w zakresie mikrofalowej  diagnostyki  plazmy.
 
Ten temat badawczy obejmuje analizę szeregu zagadnień związanych z interferometryczną i polarymetryczną diagnostyką plazmy termonuklearnej. W szczególności badania obejmują:

 • metody opisu oraz równania ewolucji stanu polaryzacji fali e-m podczas jej propagacji w niejednorodnej, anizotropowej plazmie,
 • zmiany polaryzacji fali e-m przy podwójnym przejściu przez plazmę, z wykorzystaniem retro reflektora CCR i 2DCR,
 • polaryzacyjne własności retro reflektora CCR w zakresie dalekiej podczerwieni,
 • wykorzystanie zjawiska konwersji modów do wyznaczania lokalnej koncentracji elektronów w plazmie,
 • refrakcja promieniowania submilimetrowego w geometrii tokamaka JET i stellaratora W7-X i jej wpływ na pomiary polarymetryczne i interferometryczne.


Dodatkowo pracownicy Katedry Fizyki uczestniczą w następujących badaniach własnych:
 • Prof. Yu. Kravtsov  – Systemy akustyczne do monitorowania zmian naprężeń i deformacji w ośrodkach elastycznych;
 • dr J. Chrzanowski – Badanie oddziaływań fal elektromagnetycznych z powierzchniami metali;
 • dr R. Pikuła - Przejścia fazowe w nieuporządkowanych magnetykach;