Wydział Mechaniczny

Rada Wydziału Mechanicznego AM w Szczecinie na posiedzeniu w dniu 04.12.2012r. podjęta uchwałę w sprawie wszczęcia na Wydziale Mechanicznym Akademii Morskiej w Szczecinie przewodu doktorskiego panu mgr inż. Waldemarowi Kostrzewa w dziedzinie nauki techniczne w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn  na temat:
 „Analiza uszkodzeń systemów chłodniczych jednostek rybackich”.
W dniu 29.11.2012r.  na Wydziale Mechanicznym odbyło się seminarium dydaktyczno-naukowe na którym prezentowane były tematy..
21 listopada 2012 w Sali Senatu AM odbyło się wydziałowe seminarium firmy MAN Diesel & Turbo SE dotyczące nowoczesnych rozwiązań konstrukcyjnych okrętowych silników spalinowych. W spotkaniu licznie wzięli udział zaproszeni goście z branży morskiej, pracownicy Uczelni oraz studenci AM i słuchacze PSM. 
Obecnie trwa rekrutacja osób do udziału w projekcie Autoryzowane szkolenia AutoCAD, który jest współfinansowane ze środków UE. Projekt realizuje Akademia Morska w Szczecinie, która zapewnia...
Projekt realizowany przez Akademię Morską w Szczecinie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet IV „Szkolnictwo wyższe i nauka”, działanie 4.1 „Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy”, poddziałanie 4.1.2 „Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy”.