Wydział Mechaniczny

Realizatorzy  projektu MareMed – CIAM Sp. z o.o. oraz Pomorski Uniwersytet Medyczny – ogłosili konkurs na projekty obejmujące wszelkie prace B+R oraz wszelkie wyniki badań naukowych i prac rozwojowych, a także nowe innowacyjne pomysły o potencjale rynkowym, które mogą podlegać procesowi komercjalizacji.

Wysokość dofinansowania wynosi 76 250 zł netto.

Wynagrodzenia mogą stanowić maksymalnie 40% kosztów.

Katalog wydatków kwalifikowanych:

  1. wynagrodzenia osób zaangażowanych bezpośrednio w realizację projektu,
  2. koszty udziału w szkoleniach i konferencjach oraz koszty organizacji szkoleń, konferencji, paneli ekspertów, staży, spotkań związanych z tematyką projektu,
  3. wydatki na zakup materiałów zużywalnych, odczynników, oprogramowania i licencji na oprogramowanie,
  4. usługi obce niezbędne do prawidłowej realizacji projektu,
  5. opracowania, koszty wydawnictw, zakup usług informatycznych oraz zbiory informacji (bazy danych, dostęp do źródeł informacji, profesjonalne opracowania),
  6. koszty krajowych i zagranicznych podróży służbowych osób zaangażowanych w realizację projektu,
  7. koszty udziału w przedsięwzięciach informacyjno-promujących w ramach wystaw i targów.

Ostateczne rozliczenie środków z przyznanego minigrantu musi nastąpić nie później niż do końca stycznia 2020 roku, przy czym przynajmniej w 90 % środki muszą zostać rozliczone do 31 października 2019 r.

Nabór wniosków trwa do 27 maja, godz. 10:30.

Wnioski należy składać w siedzibie CIAM Sp. z o.o.

Szczegóły na https://www.pum.edu.pl/uczelnia/ctt