Wydział Mechaniczny

Dnia 9 kwietnia 2019 roku w Sali Senatu Akademii Morskiej w Szczecinie odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Anny Skarbek-Żabkin pt. „Analiza przydatności paliw syntetycznych polimerowych do zasilania silników o zapłonie samoczynnym”.

Promotor:
prof. dr hab. inż. Oleh Klyus z Akademii Morskiej w Szczecinie
Promotor pomocniczy:
dr inż. Marcin Szczepanek z Akademii Morskiej w Szczecinie

Recenzenci:

  • prof. dr hab. inż. Janusz Ryszard Mysłowski  z Politechniki Koszalińskiej,
  • prof. dr hab. inż. Andrzej Roman Kaźmierczak z Politechniki Wrocławskiej.

Pani Anna Skarbek-Żabkin jest absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego – Międzywydziałowych Studiów Ochrony Środowiska oraz Politechniki Warszawskiej – Wydział Inżynierii Środowiska. Od 2011 roku pracuje w Instytucie Transportu Samochodowego w Warszawie.

Uchwałą Rady Wydziału Mechanicznego AM  z dnia  25 października 2016 roku wszczęty został przewód doktorski Ww. Celem rozprawy doktorskiej była ocena przydatności paliw syntetycznych polimerowych pochodzących z odpadów komunalnych do zasilania silników o zapłonie samoczynnym. Realizowany program pracy obejmował określenie parametrów fizykochemicznych mieszaniny paliw ropopochodnych i syntetycznych oraz jakości ich rozpylania z zastosowaniem liczb kryterialnych. Badania eksperymentalne obejmowały określenie jakości rozpylania paliwa z zastosowaniem metody dyfrakcji laserowej oraz badania silnika o zapłonie samoczynnym zasilanym wybranymi mieszaninami paliw. W wyniku przeprowadzonych badań opracowano metodę oceny przydatności syntetycznych paliw polimerowych oraz stwierdzono ich przydatność do zasilania silników o zapłonie samoczynnym.

W wyniku przeprowadzonej obrony Rada Wydziału Mechanicznego AM dnia 09.04.2019 roku przyjęła publiczną obronę rozprawy doktorskiej  i nadała mgr inż. Annie Skarbek-Żabkin stopień naukowy doktora w dziedzinie nauki techniczne, w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn.
Uchwałą Rady Wydziału Mechanicznego AM rozprawa doktorska Ww. pt. „Analiza przydatności paliw syntetycznych polimerowych do zasilania silników o zapłonie samoczynnym” została wyróżniona.

Serdeczne gratulacje!