Wydział Mechaniczny

12 września br. w siedzibie stowarzyszenia Europejskiej Współpracy w Nauce i Technice (COST) w Brukseli odbyło się inauguracyjne spotkanie komitetu zarządzającego Akcji COST nr CA17105 pn. „A pan-European Network for Marine Renewable Energy with Focus on Wave Energy” (WECANet) (pol. „Paneuropejska sieć morskiej energetyki odnawialnej ukierunkowana na energię fal”). Akademię Morską w Szczecinie reprezentował dr hab. inż. Leszek Chybowski, pracownik Instytutu Eksploatacji Siłowni Okrętowych Wydziału Mechanicznego. W spotkaniu udział wzięła także dr hab. inż. Małgorzata Robakiewicz z Instytutu Budownictwa Wodnego PAN jak również przedstawiciele krajów członkowskich Akcji, które zaakceptowały Memorandum o Współpracy (ang. Memorandum of Understanding).

Wymieniona akcja COST ma na celu rozwój morskiej energetyki odnawialnej w Unii Europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem przetwarzania energii fal morskich i oceanicznych. W wyniku realizacji Akcji powstała sieć współpracy uczelni, instytutów badawczych i firm, łącznie ponad 100 jednostek z 26 krajów, których celem jest wymiana wiedzy w powyższym zakresie oraz współpraca naukowo-badawcza.

Na spotkaniu dokonano wyboru przewodniczącego Akcji WECANet, którym została dr ir. Vicky Stratigaki z Uniwersytetu w Ghent oraz wiceprzewodniczącego akcji w osobie dr. Matthew Folley’a z Queen’s University w Belfaście. W trakcie spotkania wybrano także instytucję będącą grantobiorcą programu COST, którym został Aristotle University of Thessaloniki. Przedstawicielem grantobiorcy jest prof. Evangelia Loukogeorgaki. Wybrano też reprezentantów funkcyjnych ds. komunikacji, ds. krótkich wyjazdów naukowych, ds. równouprawnienia oraz liderów grup roboczych.

Według przyjętych ustaleń Akcja WECANet ma składać się czterech grup roboczych ukierunkowanych na:

  1. Hydrodynamiczne modelowanie numeryczne;
  2. Modelowe badania eksperymentalne;
  3. Aspekty techniczne (niezawodność, obsługiwalność, materiały itp.) związane z przetwarzaniem energii fal;
  4. Aspekty nietechniczne (społeczne, ekonomiczne, prawne, środowiskowe itp.) związane z przetwarzaniem energii fal.

Wyniki realizowanych w trakcie Akcji badań będą upowszechniane na konferencjach tematycznych oraz w publikacjach naukowych. Akcja stanowi solidne podwaliny realizacji międzynarodowych projektów, w tym finansowanych ze środków Komisji Europejskiej z programu Horyzont Europa. Energia z fal morskich i oceanicznych nie została bowiem jak dotąd skutecznie okiełzana przez człowieka. 

Strona internetowa akcji: http://www.cost.eu/COST_Actions/ca/CA17105?parties

Więcej informacji na stronie MNiSW: https://www.nauka.gov.pl/cost/czym-sa-akcje-cost.htmlBudynek Louise Tower, siedziba stowarzyszenia COST w Brukseli
(fot. archiwum autora)Uczestnicy spotkania w trakcie przerwy w obradach
(fot. archiwum autora)Uczestnicy spotkania w trakcie przerwy w obradach
(fot. archiwum autora)