Wydział Mechaniczny

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej 14 maja ogłosiła konkurs na projekty w zakresie współpracy naukowej, wdrożeniowej i dydaktycznej realizowanej w ramach międzynarodowych partnerstw akademickich.

Rezultaty projektu winny stanowić podstawę do rozwoju długotrwałej współpracy podmiotów tworzących Partnerstwo. Projekty realizowane w ramach Programu muszą wpisywać się w długofalową politykę rozwoju jednostki wnioskującej i Partnerów.

W projekcie uprawnione są działania podejmowane w ramach międzynarodowej współpracy instytucjonalnej w obszarze badań naukowych, działalności wdrożeniowej lub kształcenia i mogą obejmować m.in. następujące zagadnienia:

 • opracowanie publikacji o zasięgu międzynarodowym;
 • opracowanie i złożenie wniosków grantowych;
 • organizacja międzynarodowych konferencji, seminariów;
 • opracowanie nowoczesnych materiałów dydaktycznych, które znajdą zastosowanie w instytucjach biorących udział w projekcie;
 • rozwój lub przygotowanie nowych narzędzi i metod kształcenia;
 • udział w stażach;
 • wymiana studentów oraz pracowników;
 • wsparcie procesów recenzyjnych w przewodach doktorskich, habilitacyjnych i profesorskich;
 • prowadzenie badań naukowych we współpracy z przedsiębiorcami pod warunkiem nieprzekazywania środków do przedsiębiorstw;
 • rozwój zarządzania jakością, w tym wewnętrznych systemów zapewniania jakości kształcenia, badań, administracji;
 • prowadzenie prac badawczo – rozwojowych w wymiarze międzynarodowym;
 • przygotowanie strategii upowszechniania efektów badań prowadzonych przez pracowników uczelni;
 • nawiązywanie współpracy z zagranicznymi przedsiębiorcami mające na celu dostosowanie oferty edukacyjnej uczelni do potrzeb rynkowych.

Wnioski należy składać za pośrednictwem systemu teleinformatycznego NAWA: https://programs.nawa.gov.pl/login w okresie od 14 maja 2018 do 13 lipca 2018 roku do godz. 15.00.
Ogłoszenie wyników naboru nastąpi do 31 października 2018 roku.

WARUNKI FINANSOWE:

W programie wymagana jest realizacja projektów partnerskich (z co najmniej 3 zagranicznymi Partnerami i dodatkowo możliwością posiadania Partnera/Partnerów wspierającego/ych).

Kwota finansowania przeznaczona na finansowanie pojedynczego Projektu jest zależna od liczby Partnerów, z którymi realizowany jest projekt i wynosi:

 • maksymalnie 1 000 000,00 zł, w przypadku realizacji Projektu z 3 zagranicznymi Partnerami;
 • maksymalnie 1 500 000,00 zł, w przypadku realizacji Projektu z 4 – 5 zagranicznymi Partnerami;
 • maksymalnie 2 000 000,00 zł, w przypadku realizacji Projektu z 6 lub więcej zagranicznymi Partnerami.

Koszty kwalifikowane:

 • przygotowanie i produkcja materiałów powstałych w wyniku realizacji projektu: publikacje w obiegu międzynarodowym;
 • koszty organizacji seminariów, warsztatów, konferencji w partnerstwie międzynarodowym;
 • koszty podróży, ubezpieczenia i diety dla wizyt studyjnych, naukowych, badawczych i dydaktycznych;
 • koszty przejazdu, pobytu zagranicznego recenzenta oraz koszty sporządzenia recenzji w przewodach naukowych;
 • wynagrodzenia osób realizujących projekt stanowiące max. 30 % kosztów projektu– jeśli zadania wykraczają poza ich regularne obowiązki. Koszty obejmować mogą zarówno pracowników merytorycznych, jak i administracyjnych realizujących działania w projekcie. Finansowane mogą być koszty personelu Wnioskodawcy oraz pracowników z innych instytucji partnerskich zaangażowanych w realizację projektu; W kwocie do 30% kosztów projektu winny być zsumowane wszystkie umowy cywilnoprawne i umowy o pracę zawarte z pracownikami.

Koszty niekwalifikowane:

 • koszty bieżącej działalności Beneficjenta;
 • koszty poniesione poza okresem realizacji Projektu;
 • straty wynikające z różnic kursowych, prowizje związane z wymianą walut,
 • opłaty z tytułu oprocentowania debetu z transakcji finansowych;
 • pożyczka i koszty obsługi pożyczki;
 • podatek od towarów i usług VAT oraz inne podatki i opłaty, które w świetle przepisów prawa krajowego podlegają zwrotowi;
 • te same koszty finansowane z dwóch różnych źródeł (podwójne finansowanie);
 • koszty nieudokumentowane;
 • koszty zakupu sprzętu i wyposażenia;
 • grzywny, mandaty, kary finansowe, koszty postępowań sądowych, koszty
 • ubezpieczeń, narosłe odsetki;
 • koszty otwarcia i prowadzenia rachunków bankowych (w tym koszty przelewów z lub do Agencji pobierane przez bank Beneficjenta).

Instytucja może złożyć w naborze tylko 1 wniosek.

Więcej>>>