Biblioteka Główna Akademii Morskiej jest placówką ogólnouczelnianą o charakterze dydaktycznym, naukowym i usługowym. Biblioteka powstała w wyniku połączenia zbiorów Państwowej Szkoły Rybołówstwa Morskiego i Państwowej Szkoły Morskiej, a właściwa jej działalność rozpoczęła się w 1969 roku po utworzeniu Wyższej Szkoły Morskiej. Podstawę zbiorów stanowią książki, czasopisma i zbiory specjalne związane z profilem uczelni oraz z potrzebami środowiska regionu w zakresie ogólnie pojętej problematyki morskiej.

przejdź do strony