Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki  ze zmianami -tekst jednolity
pobierz

Obwieszczenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 września 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tektru rozporządzenia MNiSW w sprawie wysokości i warunków wypłacania wynagrodzenia promotorowi oraz za recenzje i opinie w przewodzie doktorskim, postępowaniu habilitacyjnym oraz postepowaniu o nadanie tytułu profesora.

pobierz

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 września 2016 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora

pobierz

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 r. w sprawie kryteriów oceny osiągnięć osobu ubiegającej się o nadanie stopnia doktora habilitowanego

pobierz