Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 6 września 2016 r. w sprawie nagród ministra dla nauczycieli akademickich pobierz


Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 09 września 2015 r. w sprawie kryteriów i trybu oceny wniosków o przyznanie nagrody za wybitne osiągnięcia naukowe lub naukowo - techniczne  - pobierz

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 15 stycznia 2013r w sprawie nagród za wybitne osiągnięcia naukowe oraz za osiągnięcia w opiece naukowej i dydaktycznej - pobierz

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nagród za wybitne osiągnięcia naukowe oraz za osiągnięcie w opiece naukowej i dydaktycznej - pobierz

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 lipca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nagród za wybitne osiągnięcia naukowe oraz za osiągnięcia w opiece naukowej i dydaktycznej - pobierz

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 września 2011 r. z późniejszymi zmianami  w sprawie liczby, wysokości oraz warunków i trybu przyznawania nagród Prezesa Rady Ministrów za wyróżnione rozprawy doktorskie, wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego lub stopnia doktora habilitowanego sztuki oraz osiągnięcia naukowe, naukowo - techniczne lub artystyczne -  pobierz

Procedura AMS występowania o nagrody - pobierz