"Nagroda Prezydenta Miasta Szczecin za najlepszą pracę doktorską ukierunkowaną na nowoczesne technologie i innowacje"

Tryb:
Do konkursu mogą być zgłaszane prace doktorskie z zakresu wszelkich dyscyplin i obszarów nauki obronione w roku konkursowym i roku poprzednim, we wszystkich uczelniach Szczecina i ukierunkowane na nowoczesne technologie i innowacje.
Prace na konkurs zgłaszane są przez Władze Uczelni na wniosek promotora pracy.
Zgłoszenie powinno zawierać:
1) imię i nazwisko autora pracy, dokładane i aktualne dane kontaktowe (adres, adres poczty elektronicznej, telefon)
2) imię i nazwisko oraz tytuł naukowy promotora, nazwę uczelni, wydziału i instytutu (katedry) wraz z dokładnym adresem, w
    której zgłaszana praca powstała,
3) streszczenie pracy, wskazujące na jej walory w aspekcie nowoczesnych technologii i innowacji (streszczenie nie powinno
    przekraczać 3-5 stron),
4) pełny tekst pracy w wersji elektronicznej na dysku CD-ROM,
5) wykaz potwierdzonych publikacji ogłoszonymi na jej podstawie,
6) wyniki wdrożenia lub inne potwierdzone dowody nowoczesności i innowacyjności pracy.

Terminy:
wnioski należy składać do 31 stycznia każdego roku.

Dokumenty:
Regulamin konkursu - praca doktorska

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Nagroda Prezydenta Miasta Szczecin za najlepszą pracę naukową z zastosowaniem komercyjnym"

Tryb:
Do konkursu mogą być zgłaszane prace naukowe z zakresu wszelkich dyscyplin i obszarów , które powstały w Szczecinie i są ukierunkowane na nowoczesne technologie i innowacje.
Na konkurs przyjmowane będą prace naukowe, których komercjalizacja miała miejsce od 1 listopada roku poprzedzającego rok konkursowy do 31 października roku konkursowego.
Prace na konkurs zgłaszane są przez przez autorów prac lub szczecińskie przedsiębiorstwa, w których komercjalizacja miała miejsce.
Zgłoszenie powinno zawierać:
1) imię i nazwisko autora pracy, dokładane i aktualne dane kontaktowe (adres, adres poczty elektronicznej, telefon)
2) nazwa uczelni, wydziału i instytutu (katedry) lub przedsiębiorstwa, wraz z dokładnym adresem.
3) streszczenie pracy, wskazujące na jej walory w aspekcie nowoczesnych technologii i innowacji (streszczenie nie powinno
    przekraczać 8-10 stron),
4) potwierdzenie komercjalizacji w przedsiębiorstwie

Terminy:
wnioski należy składać do 31 stycznia każdego roku.

Dokumenty:
Regulamin konkursu - praca naukowa