Przepisy zewnętrzne


RozporządzenieMinistra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 lipca 2011 r. w sprawie warunków przyznawania stypendiów osobom, ktorym wszczęto przewód doktorski.

pobierz


Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 04 listopada 2016 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania  i rozliczania  stypendiów naukowych dla wybitnych młodych naukowców

pobierz
 

Rozporządzenie Mnistra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 17 lipca 2015 r. w sprawie stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia przyznawanych doktorantom.

pobierz

 

Przepisy wewnętrzne


Zarządzenie nr 12/2012Rektora Akademii Morskiej w Szczecinie z dnia 06.07.2012 w sprawie wprowadzenia "Ragulaminu przyznawania stypendium pracownikom Akademii Morskiej w Szczeciniektórym wszczęto przewód doktorski"
pobierz

Zmiana zarządzenia nr 12/2012 Rektora Akademii Morskiej w Szczecinie z dnia 06.07.2012 r. w sprawie wprowadzenia „Regulaminu przyznawania stypendiów pracownikom Akademii Morskiej w Szczecinie, którym wszczęto przewód doktorski”
pobierz

Dokumenty do pobrania:

Wniosek o stypendium -pobierz
Załacznik nr 1 do wniosku - pobierz
Załącznik nr 2do wniosku - pobierz
Załącznik nr 3 do wniosku - pobierz
Wzór umowy - pobierz

 

 

 

STYPENDIA PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN

http://bip.um.szczecin.pl/umszczecinbip/chapter_50573.asp