Na podstawie Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższymr:                                                  
1. Mianowany nauczyciel akademicki może, nie częściej niż raz na siedem lat zatrudnienia w danej uczelni, otrzymać płatny urlop  dla celów naukowych, w wymiarze do roku (art. 134 ust. 1 Ustawy).
2. Nauczyciel akademicki przygotowujący rozprawę doktorską może otrzymać płatny urlop naukowy w wymiarze nieprzekraczającym trzech miesięcy(art.134 ust. 3 Ustawy).

Zgodnie z par.56 Statutu AM:                                                                                 

"Szczegółowe zasady i tryb udzielania urlopów wypoczynkowych i urlopów do celów naukowych nauczycieli akademickich
1. Tryb udzielania nauczycielom akademickim urlopów wypoczynkowych określa w drodze zarządzenia Rektor.
2. Rektor może udzielić nauczycielowi akademickiemu posiadającemu co najmniej stopień naukowy doktora, nie częściej niż raz na siedem lat zatrudnienia w Uczelni, płatnego urlopu naukowego w wymiarze nieprzekraczającym roku w celu przeprowadzenia badań poza Uczelnią.
3. Nauczyciel akademicki przygotowujący rozprawę doktorską może otrzymać płatny urlop naukowy w wymiarze nieprzekraczającym trzech miesięcy.
4. Nauczyciel akademicki może, za zgodą Rektora, uzyskać urlop bezpłatny dla celów naukowych.
5. Rozpatrując wniosek o udzielenie urlopu zgodnie z ust. 2 – 3 Rektor uwzględnia:
         1)  w odniesieniu do urlopu, o którym mowa w ust. 2: zobowiązanie  się nauczyciela  akademickiego do  prowadzenia w trakcie tego urlopu badań naukowych o wyraźnie nakreślonym programie, uprzednio zatwierdzonym przez radę wydziału;
         2)  w odniesieniu do urlopu, o którym mowa w ust. 3: złożenie przed radą wydziału sprawozdania z dotychczasowych prac nad rozprawą doktorską wraz z harmonogramem dalszych działań oraz uzyskanie w tym zakresie akceptacji rady wydziału.
6. Wymiar udzielanych urlopów, o których mowa w ust. 2 -4 , ustalany jest indywidualnie z uwzględnieniem czasochłonności i zakresu planowanych działań naukowych.
7. Urlopów, o których mowa w ust. 2 - 4, udziela Rektor na umotywowany, pisemny wniosek nauczyciela  akademickiego za zgodą dziekana, po zasięgnięciu opinii prorektora właściwego ds. nauki."WYMAGANE DOKUMENTY dla osób przygotowujących rozprawę doktorską.
1. Kwestionariusz osobowy                                                                                              
2. Informacja o dotychczasowym przebiegu przewodu doktorskiego,
3. Wykaz osiągnięć w pracy naukowo - badawczej (wzór)