Krajowy Program Badań
pobierz
Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju_tekst jednolity

pobierz

Ustawa z 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki_tekst jednolity

pobierz

Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym - tekst ujednolicony

pobierz

Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zkaresie sztuki_tekst jendolity
pobierz


Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 2011 r. w sprawie przeprowadzania audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych na naukę.

pobierz