Dział Kształcenia AM w Szczecinie

Przyjmowanie wniosków stypendialnych:

Pokój nr 63, 66

ul. Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin
Tel.: 91 48 09 545, mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
Tel.: 91 48 09 845, mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
Tel.: 91 48 09 855, mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Czy do dochodu należy wliczyć zasiłek rodzinny, pielęgnacyjny? 
Do dochodu nie wlicza się świadczeń rodzinnych (tj. zasiłek rodzinny, dodatki do zasiłku rodzinnego, świadczenia opiekuńcze, w tym zasiłek pielęgnacyjny i świadczenie pielęgnacyjne). 

Czy do dochodu należy wliczyć dochody uzyskiwane z umowy o dzieło? 
Do dochodu wlicza się dochody uzyskiwane z umowy o dzieło. 

Czy dochody uzyskiwane z umowy o dzieło, której już nie wykonuje są dochodami utraconymi? 
Utrata dochodu oznacza utratę zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.

Czy należy brać pod uwagę liczbę osób w rodzinie wg stanu na dzień składania wniosku o przyznanie stypendium czy też liczbę osób w rodzinie z roku z którego jest brany pod uwagę dochód w przeliczeniu na osobę? 
Podajemy liczbę osób w rodzinie wg stanu na dzień składania wniosku o przyznanie stypendium. 

Czy stypendia szkolne, stypendia naukowe należy brać pod uwagę przy wyliczaniu dochodów? 
Do dochodu nie wliczamy stypendiów i zapomóg dla studentów ani też świadczeń pomocy materialnej dla uczniów otrzymywanych na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329, ze zm.). 

Jak traktować następującą sytuację: studentka na stałe zameldowana jest u rodziców, na pobyt czasowy u narzeczonego i jego rodziny, u których w rzeczywistości mieszka. Jak wyliczany ma być dochód studentki: na podstawie zaświadczeń o dochodach rodziców, czy też narzeczonego i jego rodziny, czy też traktować ją jako osobę samotną? 
Dochód liczymy na podstawie zaświadczeń rodziców i studentki. 

Jeżeli rodzice studenta żyją, ale on mieszka z babcią czy też dziadkiem i twierdzi, że pozostaje na jego/jej utrzymaniu, czy bierzemy pod uwagę dochody babci, czy nie? 
Mimo że studentka mieszka z babcią to nie bierzemy pod uwagę dochodów babci. Jedynie w przypadku gdyby babcia była opiekunem prawnym. Dochód liczymy na podstawie zaświadczeń rodziców i studentki. 

Jak traktować stypendia socjalne wypłacone w roku poprzedzającym rok akademicki w którym składane są wnioski? Czy doliczać je jako dochód uzyskany? 
Stypendia socjalne nie są wliczane do dochodów. 

Czy do dochodu stypendysty wlicza się otrzymywaną zaliczkę alimentacyjną? 
Zaliczkę alimentacyjną wliczamy do dochodu. 

Rodzina posiada ziemię, jednak jej nie uprawia i nie ma z niej żadnych dochodów, to czy należy podać te hektary do przeliczenia na dochód? 
Jeżeli jest to gospodarstwo rolne to przeliczamy dochód. Za gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów, o których mowa w art. 1 ustawy o podatku rolnym, o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiący własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej. 

Siostra studenta studiuje i jest na utrzymaniu rodziców, ale w maju 2012 r. skończyła 27 lat. Czy wliczam ją do członków rodziny? 
Zgodnie z definicją rodziny nie bierzemy pod uwagę siostry do członków rodziny ponieważ ukończyła 26 rok życia. 

Student wychowywał się w rodzinie zastępczej, czyje dochody musi wykazać przy ubieganiu się o stypendium? 
Jeżeli student wychowywał się w rodzinie zastępczej to po uzyskaniu przez niego pełnoletniości za dochód do celów stypendialnych przyjmuje się dochody przez niego osiągane. 

Czy jeśli student ukończył już jeden kierunek studiów, to czy ma prawo do stypendium socjalnego na drugim? 
Studentowi, który po ukończeniu jednego kierunku studiów kontynuuje naukę na drugim kierunku studiów stypendium socjalne, nie przysługuje, chyba że kontynuuje on studia po ukończeniu studiów pierwszego stopnia, jednak nie dłużej niż przez okres trzech lat. 
Student studiujący równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymywać stypendium socjalne tylko na jednym z kierunków. 

Czy jeśli obronie pracę przed terminem to stracę stypendium? 
Student, który obronił pracę magisterską (inżynierską) przed terminem określonym w regulaminie studiów traci prawo do stypendiów (z wyjątkiem stypendiów ministra) od następnego miesiąca po obronie. 

Kto może ubiegać się o stypendium socjalne?        
O stypendium socjalne mogą ubiegać się Studenci, którzy:

 • są obywatelami Polskimi albo cudzoziemcami wymienionymi w art. 43-44 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym,
 • mają dochód miesięczny na osobę w rodzinie nie przekraczający progu ustalonego na danej Uczelni (dochód określany na podstawie dokumentów z ostatniego roku podatkowego).
 • złożą odpowiednio udokumentowany wniosek.

Kto może ubiegać się o stypendium socjalne w zwiększonej wysokości? 
O stypendium socjalne w zwiększonej wysokości mogą ubiegać się Studenci, którzy:

 • Spełniają kryteria stypendium socjalnego,
 • Są studentami studiów stacjonarnych,
 • Zamieszkują w domu studenckim lub obiekcie innym niż dom studencki, oraz są w stanie wiarygodnie to udokumentować (np. stancja), jeżeli codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do uczelni uniemożliwia lub w znacznym stopniu utrudnia im studiowanie.

Studenci studiów stacjonarnych w przypadku, o którym mowa wyżej, mogą otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości również z tytułu zamieszkania z niepracującym małżonkiem lub dzieckiem studenta w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki. 

Ile jednakowych świadczeń pomocy materialnej można pobierać?

 • Studiując na kilku kierunkach studiów oraz na kilku uczelniach można otrzymywać świadczenie danego rodzaju tylko na jednym wskazanym kierunku,
 • Można otrzymywać równocześnie stypendium rektora, stypendium Ministra oraz stypendia motywacyjne pochodzące z innych programów stypendialnych.

UWAGA - Stypendium socjalne nie przysługuje także studentowi, który po ukończeniu jednego kierunku studiów kontynuuje naukę na drugim kierunku studiów, chyba że kontynuuje on studia po ukończeniu studiów pierwszego stopnia w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego, jednakże nie dłużej niż przez okres trzech lat. 

Co należy zrobić żeby ubiegać się o stypendium?

 • należy spełniać przesłanki określone w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym oraz kryteria szczegółowe określone w Regulaminie Pomocy Materialnej obowiązującym w Uczelni,
 • należy poprawnie wypełnić wniosek o przyznanie stypendium według wzoru obowiązującego w Uczelni,
 • odpowiednio udokumentować swoją sytuację materialną,
 • złożyć wniosek we właściwej Komisji Stypendialnej tj. we właściwym dla studenta dziekanacie/jednostce zajmującej się obsługą stypendiów na Uczelni, przesłać wniosek za pomocą operatora pocztowego.

Kogo należy wziąć pod uwagę przy obliczaniu dochodu na osobę w rodzinie studenta? 
Przy ustalaniu wysokości dochodu uprawniającego studenta do ubiegania się o stypendium socjalne uwzględnia się dochody osiągane przez:

 • studenta,
 • małżonka studenta, a także będące na utrzymaniu studenta lub jego małżonka dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26. roku życia, a jeżeli 26. rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek,
 • rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych studenta i będące na ich utrzymaniu dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26. roku życia, a jeżeli 26. rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek.

UWAGA - Gdy student spełnia kryterium samodzielności finansowej do dochodu nie wlicza się osób wymienionych w pkt. 3. 

Jakie kryteria musi spełnić osoba samodzielna finansowo? 
1. będziesz uznawany jako samodzielny finansowo w przypadku gdy nie prowadzisz wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców (i potwierdzisz ten fakt w złożonym oświadczeniu) oraz spełniasz choćby jedną z przesłanek: a) ukończyłeś 26 rok życia, b) pozostajesz w związku małżeńskim, c) masz na utrzymaniu dzieci, o których mowa w art. 179 ust. 4 pkt. 2 Ustawy, d) osiągnąłeś pełnoletność, przebywając w pieczy zastępczej. Oczywiście możesz także spełniać wszystkie te przesłanki łącznie – mimo tego, wymagane jest spełnienie tylko jednej z nich; 
2. zostaniesz uznany za samodzielnego finansowo jeżeli spełnisz łącznie następujące warunki: a) posiadałeś stałe źródło dochodów w ostatnim roku podatkowym, b) posiadasz stałe źródło dochodów w roku bieżącym, c) Twój miesięczny dochód w okresach, o których mowa w lit. a i b, jest wyższy lub równy 1,15 sumy kwoty określonej w art. 5 ust. 1 i kwoty określonej w art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, d) nie prowadzisz wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i potwierdziłeś ten fakt w złożonym oświadczeniu. 

Jak należy udokumentować wniosek? 
Do wniosku należy dołączyć wszystkie właściwe wymagane zaświadczenia/ oświadczenia /dokumenty poświadczające daną sytuację (bądź ich potwierdzone za zgodnością z oryginałem kserokopie)/ wyciągi z właściwych rejestrów. Szczegółowe wykazy dokumentów określają dla każdej Uczelni przepisy Regulaminu pomocy materialnej. 

Jak ważne są terminy? 
W przypadku niezłożenia wniosku we właściwym terminie zgodnie z art. 58 KPA, należy przywrócić termin na prośbę zainteresowanego, jeżeli uprawdopodobni, że uchybienie nastąpiło bez jego winy. Prośbę o przywrócenie terminu należy wnieść do właściwej Komisji Stypendialnej w ciągu siedmiu dni od dnia ustania przyczyny uchybienia terminu. Jednocześnie z wniesieniem prośby należy złożyć kompletny wniosek do złożenia którego przewidziany był termin. Przywrócenie terminu do złożenia podania o przywrócenie terminu jest niedopuszczalne. 

UWAGA - W przypadku złożenia niekompletnego lub wadliwie wypełnionego wniosku należy uzupełnić lub poprawić wniosek w terminie 7 dni od daty wezwania do uzupełnienia przez właściwą Komisję. 

Kiedy może nastąpić wstrzymanie wypłaty świadczeń?

 • W przypadku przerwania studiów np. w wyniku złożenia rezygnacji, skreślania z listy studentów,
 • W przypadku złożenia nieprawdziwych oświadczeń – w tym przypadku student jest zobligowany do zwrotu pobranych świadczeń
 • W przypadku stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości –w chwili utraty prawa do zamieszkania w domu studenckim bądź innym obiekcie (w takim przypadku wypacane jest jedynie stypendium socjalne, chyba, że student przedstawi dokument poświadczający zamieszkanie w innym obiekcie niż dotychczasowy).

Decyzja o przyznaniu świadczenia pomocy materialnej, wygasać z ostatnim dniem miesiąca, w którym zostałeś skreślony z listy studentów albo ukończyłeś studia na kierunku, na którym pobierałeś świadczenie, lub utraciłeś prawo do świadczenia w związku z ukończeniem innych studiów. 

Kto może ponownie starać się o przyznanie świadczeń?

 • Jeśli jesteś ponownie wpisany na ten sam semestr masz prawo ubiegać się o przyznanie stypendium socjale, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych i zapomogę na zasadach ogólnych,
 • W przypadku podjęcia studiów po powrocie z urlopu długoterminowego, możesz ubiegać się o świadczenia z funduszu pomocy materialnej na zasadach określonych w Regulaminie.


Co zrobić gdy decyzja o przyznaniu stypendium socjalnego lub socjalnego w zwiększonej wysokości jest negatywna? 
Od decyzji kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej albo właściwej Komisji Stypendialnej w sprawie stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogi studentowi przysługuje odwołanie do rektora bądź właściwej Odwoławczej Komisji Stypendialnej, składane w terminie czternastu dni od dnia otrzymania decyzji. 

O czym muszę poinformować uczelnię jeżeli otrzymam stypendium? 
W przypadku zmiany sytuacji Studenta należy poinformować Uczelnię o:

 • zmianie liczby członków rodziny,
 • zmianie wysokości uzyskiwanego dochodu,
 • zaprzestaniu zamieszkiwania w domu studenckim lub innym obiekcie wskazanym w oświadczeniu,
 • innych okolicznościach mających wpływ na prawo do pobierania świadczeń pomocy materialnej.

UWAGA - Na żądanie organu przyznającego świadczenia student zobowiązany jest do złożenia wyjaśnień oraz udzielenia informacji mających wpływ na prawo do tych świadczeń. 

Kto może ubiegać się o stypendium Rektora? 
O stypendium Rektora dla najlepszych studentów ubiegać się może student, który w poprzednim roku akademickim:

 • Ukończył pierwszy rok studiów I st. albo jednolitych magisterskich, jak również student pierwszego roku studiów II st. pod warunkiem, że rozpoczął studia najpóźniej rok od ukończenia studiów I st.,
 • Uzyskał wysoką średnią ocen za poprzedni rok akademicki lub
 • Posiada osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.
 Oświadczenie o dochodzie nie podlegającym opodatkowaniu

 Oświadczenie o urlopie wychowawczym

 Oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego

 Wniosek o ponowne przeliczenie dochodu

 Wniosek o przyznanie stypendium Rektora

 Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego

 Wniosek o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych

 Wniosek o przyznanie zapomogi

 Oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego

 Oświadczenie o trudnej sytuacji materialnej
 Zaświadczenie dla KU AZS

Jak wyliczyć dochód netto na osobę w rodzinie studenta/doktoranta?

Dochód netto = dochód wykazany w zaświadczeniu z Urzędu Skarbowego lub oświadczeniu (minus) składka na ubezpieczenie społeczne wykazane w zaświadczeniu z US (minus) przeliczona składka na ubezpieczenie zdrowotne, wg poniższego wzoru (SUS) (minus) podatek należny wykazany w zaświadczeniu z Urzędu Skarbowego lub oświadczeniu.

DN = DB – SUS – SUZ - P
gdzie:
DN - dochód netto,
DB - dochód brutto wykazany w zaświadczeniu z Urzędu Skarbowego lub oświadczeniu,
SUS - składka na ubezpieczenie społeczne wykazane w zaświadczeniu z Urzędu Skarbowego lub oświadczeniu,
SUZ - przeliczona składka na ubezpieczenie zdrowotne,
P - podatek należny wykazany w zaświadczeniu z Urzędu Skarbowego lub oświadczeniu

Wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne SUZ, o której mowa wyżej przelicza się według następującego wzoru:

SUZ = SP (PB-SUS)

gdzie:
SUZ - składka na ubezpieczenie zdrowotne wyrażona w złotych,
SP-stopa procentowa składki na ubezpieczenie zdrowotne (obecnie wynosi - 9%),
PB - przychód brutto wyrażony w złotych (wykazany na zaświadczeniu z Urzędu Skarbowego),
SUS - składka na ubezpieczenie społeczne wyrażona w złotych (wykazana w zaświadczeniu z Urzędu Skarbowego),

Przychód brutto = dochód brutto + koszty uzyskania przychodu
Dochód brutto = dochód netto + obowiązkowe obciążenia (SUS+SUZ+P)
Dochód netto = dochód brutto - obowiązkowe obciążenia (SUS+SUZ+P)

Miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie = suma wszystkich dochodów netto w rodzinie studenta, podzielona przez liczbę członków jego rodziny oraz podzielona przez liczbę miesięcy, w których dochód był osiągany.

Przy ustalaniu wysokości dochodu uprawniającego studenta do ubiegania się o stypendium socjalne, uwzględnia się dochody osiągane przez:
1. studenta;
2. małżonka studenta, a także będące na utrzymaniu studenta lub jego małżonka dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26 roku życia, a jeżeli 26 rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek;
3. rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych studenta i będące na ich utrzymaniu dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26 roku życia, a jeżeli 26 rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek.

Miesięczną wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającego do ubiegania się o stypendium socjalne, ustala się na zasadach określonych w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, z uwzględnieniem, że przy ustalaniu wysokości dochodu uprawniającego studenta do ubiegania się o stypendium socjalne uwzględnia się dochody osiągane przez osoby określone powyżej w punktach 1, 2, 3, z zastrzeżeniem, że jeżeli student jest samodzielny finansowo do dochodu nie wlicza się osób wymienionych w pkt 3.

Do dochodu nie wlicza się:

 • dochodów rodziców i rodzeństwa studenta, jeżeli student jest samodzielny finansowo,
 • świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów, otrzymywanych na podstawie przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (w tym świadczeń motywacyjnych)
 •  stypendiów przyznawanych uczniom, studentom i doktorantom w ramach:
  • funduszy strukturalnych Unii Europejskiej,
  • niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA),
  • umów międzynarodowych lub programów wykonawczych, sporządzanych do tych umów albo międzynarodowych programów stypendialnych;
 • świadczeń pomocy materialnej dla uczniów otrzymywanych na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;
 • świadczeń, o których mowa w art. 173a, 199a ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.

UWAGA - Ponadto w dochodzie rodziny studenta nie są uwzględniane świadczenia rodzinne oraz świadczenia z opieki społecznej.

SAMODZIELNOŚĆ FINANSOWA – określenie opisujące stan finansowy pozwalający studentowi na wnioskowanie o stypendium socjalne na podstawie dochodów jego gospodarstwa domowego (student, małżonek studenta, dzieci studenta), bez zaświadczeń z Urzędu Skarbowego dotyczących uzyskanego dochodu za poprzedni rok podatkowy jego rodziców. 

Student będzie uznany za samodzielnego finansowo na dwa sposoby:

 1. będziesz uznawany za samodzielnego finansowo w przypadku gdy nie prowadzisz wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców (i potwierdzisz ten fakt w złożonym oświadczeniu) oraz spełniasz choćby jedną z przesłanek:
  1. ukończyłeś 26 rok życia,
  2. pozostajesz w związku małżeńskim,
  3. masz na utrzymaniu dzieci, o których mowa w art. 179 ust. 4 pkt. 2 Ustawy,
  4. osiągnąłeś pełnoletność, przebywając w pieczy zastepczej

Oczywiście możesz także spełniać wszystkie te przesłanki łącznie – mimo tego, wymagane jest spełnienie tylko jednej z nich. 

 1. zostaniesz uznany za samodzielnego finansowo jeżeli spełnisz łącznie następujące warunki:
  1. posiadałeś stałe źródło dochodów w ostatnim roku podatkowym,
  2. posiadasz stałe źródło dochodów w roku bieżącym,
  3. Twój miesięczny dochód w okresach, o których mowa w lit. a i b, jest wyższy lub równy 1,15 sumy kwoty określonej w art. 5 ust. 1 i kwoty określonej w art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych,
  4. nie prowadzisz wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i potwierdziłeś ten fakt w złożonym oświadczeniu.

Obwieszczenie 
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego 
z dnia 23 września 2019 r.
w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych
gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2018 r.

W przypadku, gdy do ustalania wysokości dochodu uprawniającego studenta do ubiegania się o stypendium socjalne, przyjmuje się dochód z prowadzenia gospodarstwa rolnego, dochód ten ustala się na podstawie powierzchni użytków rolnych w hektarach przeliczeniowych i wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego, ogłaszanego na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym. W przypadku uzyskiwania dochodów z gospodarstwa rolnego oraz dochodów pozarolniczych dochody te sumuje się. 

Dochody z gospodarstwa rolnego:    

1. w przypadku ustalania dochodu z gospodarstwa rolnego, przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 1/12 dochodu ogłaszanego corocznie w drodze obwieszczenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym. W przypadku uzyskiwania dochodów z gospodarstwa rolnego oraz dochodów pozarolniczych – dochody te sumuje się.

2.  Ustalając dochód rodziny uzyskany z gospodarstwa rolnego do powierzchni gospodarstwa stanowiącego podstawę wymiaru podatku rolnego wlicza się obszary rolne oddane w dzierżawę, z wyjątkiem:

 • oddanej w dzierżawę, na podstawie umowy dzierżawy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego – na podstawie umowy dzierżawy zawartej stosownie do przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (jest to umowa pisemna zawarta co najmniej na 10 lat i zgłoszona do ewidencji gruntów i budynków, z wyjątkiem umów zawartych z osobami najbliższymi, o których mowa w art. 28 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników) oraz w razie oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej
 • gospodarstwa rolnego wniesionego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną – na podstawie umowy zawartej w formie aktu notarialnego,
 • gospodarstwa rolnego oddanego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej oraz w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Umowa dzierżawy zawarta stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników to umowa pisemna zawarta na co najmniej na 10 lat i zgłoszona do ewidencji gruntów i budynków, osobie niebędącej: 

 1. małżonkiem emeryta lub rencisty, 
 2. jego zstępnym lub pasierbem, 
 3. osobą pozostającą z emerytem lub rencistą we wspólnym gospodarstwie  domowym, 
 4. małżonkiem osoby, o której mowa w lit. b lub c. 
3.  Ustalając dochód rodziny uzyskany:

 

 • przez dzierżawę gospodarstwa rolnego oddanego w dzierżawę na zasadach określonych w punkcie 2,
 • z wydzierżawionego od Agencji Nieruchomości Rolnych gospodarstwa rolnego.

dochód pomniejsza się o zapłacony czynsz z tytułu dzierżawy.

4.  Jeżeli w roku kalendarzowym, z którego dokumentuje się dochody, nastąpiło przekazanie gospodarstwa rolnego i uzyskanie z tego tytułu renty strukturalnej, ustalając dochód w rodzinie studenta za ten rok należy uwzględnić dochód z gospodarstwa rolnego za miesiące przed przekazaniem gospodarstwa i dodać rentę strukturalną za pozostałe miesiące roku. 

5.  Przy ustalaniu dochodu z gospodarstwa rolnego nie uwzględnia się dopłat bezpośrednich uzyskanych w ramach Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej. 

6.  Członkowie rodziny studenta tj. domownicy lub rolnicy posiadający gospodarstwo rolne i ubezpieczeni w KRUS, zobowiązani są do złożenia oświadczenia czy w roku, z którego dokumentuje się dochody uzyskali zasiłki chorobowe z tego tytułu. Osoby posiadające ubezpieczenie w KRUS zobowiązane są do złożenia zaświadczenia potwierdzającego to ubezpieczenie oraz fakt pobierania lub nie pobierania zasiłków chorobowych z tego tytułu. 

7.  Gdy powierzchnia gruntów rolnych nie przekracza 1 ha lub 1 ha przeliczeniowego (tj. nie może być uznane za gospodarstwo rolne) wówczas dochodu nie ustala się.

Do dochodów rodziny studenta wlicza się kwotę zasądzonego świadczenia alimentacyjnego na rzecz dziecka, studenta lub innego członka jego rodziny.
 1. W przypadku, gdy członek rodziny ma ustalone prawo do alimentów, ale ich nie otrzymuje lub otrzymuje w wysokości niższej lub wyższej od ustalonej wyrokiem sądu, ugodą sądową lub ugodą przed mediatorem – do dochodu rodziny stanowiącego podstawę ustalenia prawa do stypendium wlicza się alimenty.

  W sytuacji gdy kwota otrzymywanych alimentów jest wyższa lub niższa niż zasądzone – przyjmuje się zaświadczenia komornika o wysokości wyegzekwowanych alimentów, gdy jest prowadzona egzekucja komornicza, albo na podstawie oświadczenia uprawnionego.
   
 2. W przypadku braku możliwości egzekucji alimentów, student lub członek jego rodziny może zwrócić się z wnioskiem do Funduszu Alimentacyjnego o przyznanie i wypłatę świadczenia z Funduszu. Dochody z Funduszu Alimentacyjnego są nieopodatkowane i wliczane są do dochodu rodziny studenta. Jeżeli student lub członek jego rodziny zwrócił się z wnioskiem o świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego, ale jeszcze ich nie otrzymuje, uwzględnia się zaświadczenie komornika o całkowitej niemożności egzekucji alimentów (wówczas przyjmuje się dochód zero).
   
 3. Kwoty alimentów świadczonych na rzecz osób spoza rodziny studenta odejmuje się od dochodu rodziny studenta (na podstawie kopii odpisu prawomocnego wyroku sądu lub kopii odpisu protokołu zawierającego treść ugody sądowej oraz przekazów lub przelewów pieniężnych).
 1. Jeżeli członek rodziny osiąga dochody poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej dokonuje się ich przeliczenia na podstawie średniego kursu walut ogłaszanego przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego, z ostatniego dnia roboczego roku kalendarzowego, z którego dochód członków rodziny stanowi podstawę ustalenia prawa do świadczeń pomocy materialnej.
 2. W przypadku, gdy członek rodziny uzyska poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej dochód, którego nie osiągał w roku kalendarzowym stanowiącym podstawę ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych, przeliczenia dokonuje się na podstawie średniego kursu walut z ostatniego dnia roboczego pełnego miesiąca, w którym uzyskał dochód.
O stypendium socjalne w zwiększonej wysokości mogą ubiegać się Studenci, którzy:
 • spełniają kryteria stypendium socjalnego,
 • których koszty utrzymania rodziny wynikające z odbywania studiów poza miejscem stałego zamieszkania powodują trudną sytuację materialną
Student starający się o stypendium socjalne w zwiększonej wysokości dołącza do wniosku wymagane regulaminem dokumenty. Studenci studiów stacjonarnych w przypadku, o którym mowa wyżej, mogą otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości również z tytułu zamieszkania z niepracującym małżonkiem lub dzieckiem studenta w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki.

Student starający się o dodatek mieszkaniowy do wniosku o stypendium socjalne dołącza wymagane regulaminem dokumenty.

Pobierający dodatek mieszkaniowy są zobowiązani do niezwłocznego poinformowania o wykwaterowaniu dziecka lub męża z domu studenta i obiektu innego niż dom studenta. Należy również zgłosić wykwaterowanie się z obiektu innego niż dom studenta przed upływem okresu objętego umową najmu.

W przypadku wystąpienia w rodzinie studenta sytuacji utraty dochodu albo uzyskania dochodu, prawo do stypendium jak również miesięczną wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta ubiegającego się o stypendium socjalne ustala się na wniosek studenta o ponowne przeliczenie dochodu. 

W przypadku uyzyskania lub utraty dochodu student jest zobowiązany do złożenia wniosku o ponowne przeliczenie dochodu. 

Utrata dochodu, oznacza wyłącznie dochody wskazane w art. 3 ust. 23 ustawy o świadczeniach rodzinnych tzn.

 1. uzyskanie prawa do urlopu wychowawczego,
 2. utratę prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,
 3. utratę zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
 4. utratę zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej,
 5. wyrejestrowanie pozarolniczej działalności gospodarczej lub zawieszeniem jej wykonywania w rozumieniu art. 14a ust. 1d ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 672, z późn. zm.),
 6. utratę zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
 7. utratę zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do tych świadczeń lub utratą świadczeń pieniężnych wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do świadczeń alimentacyjnych,
 8. utratę świadczenia rodzicielskiego,
 9. utratę zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników,
 10. utratą stypendium doktoranckiego określonego w art. 200 ust.1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym


Uzyskanie dochodu, oznacza wyłącznie dochody wskazane w art. 3 ust. 24 ustawy o świadczeniach rodzinnych tzn.

 1. zakończeniem urlopu wychowawczego,
 2. uzyskaniem prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,
 3. uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
 4. uzyskaniem zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej,
 5. rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej lub wznowieniem jej wykonywania w rozumieniu art. 14a ust. 1d ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 672, z późn. zm.),
 6. uzyskaniem zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
 7. uzyskaniem świadczenia rodzicielskiego,
 8. uzyskaniem zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników,
 9. uzyskaniem stypendium doktoranckiego określonego w art. 200 ust.1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym


Mechanizm uwzględniania dochodu utraconego
W przypadku utraty dochodu przez członka rodziny, osobę uczącą się lub dziecko pozostające pod opieką opiekuna prawnego w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki, w którym student ubiega się o przyznanie stypendium, lub po tym roku – ustalając dochód nie uwzględnia się dochodu utraconego. 
W razie utraty dochodu prawo do świadczeń pomocy materialnej ustala się od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła utrata dochodu, nie wcześniej jednak niż od miesiąca złożenia wniosku (np. utrata dochodu nastąpiła w styczniu, prawo do stypendium przysługuje od lutego). 

Mechanizm uwzględniania dochodu uzyskanego:

 • w przypadku uzyskania dochodu przez członka rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, ustalając jego dochód, uzyskany w tym roku dochód dzieli się przez liczbę miesięcy, w których dochód ten został osiągnięty, jeżeli dochód ten jest uzyskiwany w dniu ustalania prawa do świadczeń,
 • w przypadku uzyskania dochodu przez członka rodziny po roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, jego dochód ustala się na podstawie dochodu powiększonego o kwotę uzyskanego dochodu z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty, jeżeli dochód ten jest uzyskiwany w dniu ustalania prawa do świadczeń.

W przypadku gdy uzyskanie dochodu powoduje utratę prawa do świadczeń pomocy materialnej, świadczenia nie przysługują od miesiąca następującego po pierwszym miesiącu od miesiąca, w którym dochód został uzyskany (np. uzyskanie dochodu nastąpiło od marca, stypendium nie przysługuje od maja). 

Katalog sytuacji związanych z uzyskaniem dochodu jest ZAMNKNIĘTY. Oznacza to, że system legislacyjny uniemożliwia jego poszerzanie o inne zdarzenia losowe według uznania! 
Zmiana warunków zatrudnienia nie jest nową pracą, a więc nie jest też uzyskaniem dochodu (np. wzrost wynagrodzenia, zwiększenie wymiaru etatu) ani utratą dochodu (np. zmniejszenie wynagrodzenia, zmniejszenie wymiaru etatu). 

Nie stanowi dochodu utraconego lub uzyskanego np.:

 • zmiana warunków zatrudnienia (np. wzrost wynagrodzenia, zwiększenie wymiaru etatu, zmniejszenie wynagrodzenia, zmniejszenie wymiaru etatu),
 • przebywanie członka rodziny na urlopie bezpłatnym,
 • zmiana powierzchni gospodarstwa rolnego (np. sprzedaż, zakup).


KAŻDY, KTÓREGO SYTUACJA MATERIALNA ULEGŁA ZMIANIE W STOSUNKU DO ROKU PODATKOWEGO JEST ZOBOWIĄZANY DO NIEZWŁOCZNEGO POWIADOMIENIA O ZAISTNIAŁYM FAKCIE PONOSZĄC ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNĄ W PRZYPADKU ZATAJENIA.

 1. Studenci, mogą ubiegać się o przyznanie pomocy materialnej na podstawie następujących dokumentów:
  1. Stypendium socjalne, Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych –  wniosek o przyznanie stypendium socjalnego lub wniosek o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych.
  2. Zapomoga – wniosek o zapomogę.
  3. Stypendium rektora dla najlepszych studentów – wniosek o stypendium rektora dla najlepszych studentów.
 2. Miesięczną wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającego do ubiegania się o stypendium socjalne ustala się na zasadach określonych w ustawie o świadczeniach rodzinnych przedstawiając:
  1. zaświadczenia z urzędu skarbowego albo oświadczenia członków rodziny o przychodzie podlegającym opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c i 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki, na który jest składany wniosek, pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne,
  2. oświadczenia członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym  podatku dochodowym  od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne o dochodzie osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki, na który jest składany wniosek, pomniejszonym o należny zryczałtowany podatek dochodowy i składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne,
  3. oświadczenia członków rodziny o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki, na który jest składany wniosek, na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych wymienione w art. 3 pkt 1 lit. c) w.w. ustawy:
  • renty określone w przepisach o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin,
  • renty wypłacone osobom represjonowanym i członkom ich rodzin, przyznane na zasadach określonych w przepisach o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin,
  • świadczenia pieniężne oraz ryczałt energetyczny określone w przepisach o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych,
  • dodatek kombatancki, ryczałt energetyczny i dodatek kompensacyjny określone w przepisach o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,
  • świadczenie pieniężne określone w przepisach o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę Niemiecką lub Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich,
  • emerytury i renty otrzymywane przez osoby, które utraciły wzrok w wyniku działań wojennych w latach 1939–1945 lub eksplozji pozostałych po tej wojnie niewypałów i niewybuchów,
  • renty inwalidzkie z tytułu inwalidztwa wojennego, kwoty zaopatrzenia otrzymywane przez ofiary wojny oraz członków ich rodzin, renty wypadkowe osób, których inwalidztwo powstało w związku z przymusowym pobytem na robotach w III Rzeszy Niemieckiej w latach 1939–1945, otrzymywane z zagranicy,
  • zasiłki chorobowe określone w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych,
  • środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej otrzymywane od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych, pochodzące ze środków bezzwrotnej pomocy przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów, właściwego ministra lub agencje rządowe, w tym również w przypadkach, gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej na rzecz podmiotów, którym służyć ma ta pomoc,
  • należności ze stosunku pracy lub z tytułu stypendium osób fizycznych mających miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przebywających czasowo za granicą – w wysokości odpowiadającej równowartości diet z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju ustalonych dla pracowników zatrudnionych w państwowych lub samorządowych jednostkach sfery budżetowej na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy,
  • należności pieniężne wypłacone policjantom, żołnierzom, celnikom i pracownikom jednostek wojskowych i jednostek policyjnych użytych poza granicami państwa w celu udziału w konflikcie zbrojnym lub wzmocnienia sił państwa albo państw sojuszniczych, misji pokojowej, akcji zapobieżenia aktom terroryzmu lub ich skutkom, a także należności pieniężne wypłacone żołnierzom, policjantom, celnikom i pracownikom pełniącym funkcje obserwatorów w misjach pokojowych organizacji międzynarodowych i sił wielonarodowych,
  • należności pieniężne ze stosunku służbowego otrzymywane w czasie służby kandydackiej przez funkcjonariuszy Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej i Biura Ochrony Rządu, obliczone za okres, w którym osoby te uzyskały dochód,
  • dochody członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych z tytułu członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, pomniejszone o składki na ubezpieczenia społeczne,
  • alimenty na rzecz dzieci,
  • stypendia doktoranckie i habilitacyjne przyznane na podstawie ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki stypendia doktoranckie określone w art. 200 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym stypendia sportowe przyznane na podstawie ustawy o sporcie oraz inne stypendia o charakterze socjalnym przyznane uczniom lub studentom,
  • kwoty diet nieopodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych, otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich,
  • należności pieniężne otrzymywane z tytułu wynajmu pokoi gościnnych w budynkach mieszkalnych położonych na terenach wiejskich w gospodarstwie rolnym osobom przebywającym na wypoczynku oraz uzyskane z tytułu wyżywienia tych osób,
  • dodatki za tajne nauczanie określone w ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela,
  • dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie zezwolenia na terenie specjalnej strefy ekonomicznej określonej w przepisach o specjalnych strefach ekonomicznych,
  • ekwiwalenty pieniężne za deputaty węglowe określone w przepisach o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe",
  • ekwiwalenty z tytułu prawa do bezpłatnego węgla określone w przepisach o restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w latach 2003–2006,
  • świadczenia określone w przepisach o wykonywaniu mandatu posła i senatora,
  • dochody uzyskane z gospodarstwa rolnego,
  • dochody uzyskiwane za granicą Rzeczypospolitej Polskiej, pomniejszone odpowiednio o zapłacone za granicą Rzeczypospolitej Polskiej: podatek dochodowy oraz składki na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne i obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne,
  • renty określone w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej oraz w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich,
  • zaliczkę alimentacyjną określoną w przepisach o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej,
  • świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów,
  • pomoc materialną o charakterze socjalnym określoną w art. 90c ust. 2 ustawy o systemie oświaty oraz pomoc materialną określoną w art. 173 ust. 1 pkt 1, 2 i 8, art. 173a, art. 199 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 i art. 199a ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym;
Dokumenty stwierdzające wysokość dochodu rodziny reguluje:  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 stycznia 2013 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130000003

Komisja stypendialna może w wątpliwych przypadkach zażądać od studenta dodatkowych zaświadczeń i wyjaśnień (np. zaświadczenia z opieki społecznej w przypadku bardzo niskich dochodów).
Oświadczenia, o których mowa w wykazie dokumentów stwierdzających dochody studenta składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia klauzuli następującej treści:

"Oświadczam, że jestem świadomy / świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia."

Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Wzory oświadczeń:  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 stycznia 2013 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130000003

Rodzina - oznacza: 

1. małżonka studenta, a także będące na utrzymaniu studenta lub jego małżonka dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26. roku życia, a jeżeli 26. rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek; 

2. rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych studenta i będące na ich utrzymaniu dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26. roku życia, a jeżeli 26. rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek. 

Do dochodów rodziny nie wlicza się dochodów osób z pkt. 2 jeżeli student jest samodzielny finansowo. 

Uczelnia nawet w wyjątkowych przypadkach nie może uwzględnić innych osób przy badaniu sytuacji materialnej studenta. 

Do składu rodziny nie wlicza się m.in.:

 • babci, dziadka studenta, dalszych krewnych,
 • rodziców małżonka studenta,
 • konkubenta studenta lub konkubenta członka rodziny,
 • członka rodziny przebywającego w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie tj. m.in. w domu pomocy społecznej, placówce opiekuńczo-
  -wychowawczej, schronisku dla nieletnich, młodzieżowym ośrodku wychowawczym, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, zakładzie opiekuńczo-leczniczym, zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym, a także szkole wojskowej lub innej szkole zapewniającej nieodpłatnie pełne utrzymanie,
  w tym wyżywienie, zakwaterowanie i umundurowanie, seminarium duchownym,
 • dziecka, którego rodzic studenta lub student jest opiekunem prawnym,
 • rodzeństwa lub dziecka studenta w wieku powyżej 26 lat, chyba że legitymuje
  się orzeczeniem o niepełnosprawności,
 • członka rodziny studenta, który zaginął, po przedstawieniu przez studenta zaświadczenia właściwej w tej sprawie jednostki policji o przyjęciu zgłoszenia
  o zaginięciu członka rodziny studenta.

Student jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania MKS ds. Studentów o zmianach w rodzinie mających wpływ na prawo do świadczeń stypendialnych (zmiana składu rodziny, w tym także zaprzestanie nauki w trakcie roku akademickiego przez rodzeństwo, które ukończyło 18 lat, uzyskanie nowego tytułu dochodu).

1. dochód rodziny — oznacza to sumę dochodów członków rodziny;

2. dochód członka rodziny — oznacza to przeciętny miesięczny dochód członka rodziny osiągnięty w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki, w którym student ubiega się o przyznanie stypendium;

3. osoba ucząca się — oznacza to osobę pełnoletnią uczącą się, niepozostającą na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem wyrokiem sądowym lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony;

4. dziecko — oznacza to dziecko własne, małżonka, przysposobione oraz dziecko, w sprawie którego toczy się postępowanie o przysposobienie, lub dziecko znajdujące się pod opieką prawną;

5. niepełnosprawne dziecko — oznacza to dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu określonym w przepisach o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;

6. emerytury i renty — oznacza to emerytury i renty inwalidzkie oraz renty z tytułu niezdolności do pracy, w tym renty szkoleniowe określone w przepisach o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, o ubezpieczeniu społecznym rolników, o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin, o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin, o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin, o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, a także uposażenia w stanie spoczynku określone w przepisach prawa o ustroju sądów powszechnych, przepisach o prokuraturze oraz w przepisach o Sądzie Najwyższym, a także renty szkoleniowe i renty z tytułu niezdolności do pracy określone w przepisach o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, renty z tytułu niezdolności do pracy określone w przepisach o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach, a także renty strukturalne określone w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej oraz w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich;

7. gospodarstwie rolnym — oznacza to gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym – obszar gruntów o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej, w tym spółki, nieposiadającej osobowości prawnej

8. instytucja zapewniająca całodobowe utrzymanie — oznacza to dom pomocy społecznej, placówkę opiekuńczo-wychowawczą, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, areszt śledczy, zakład karny, zakład opiekuńczo-leczniczy, zakład pielęgnacyjno opiekuńczy, szkołę wojskową lub inną szkołę, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie;

9. opiekun faktyczny dziecka — oznacza to osobę faktycznie opiekującą się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o przysposobienie dziecka;

10. opiekun prawny dziecka – osoba, której powierzono sprawowanie opieki na zasadach określonych w ustawie z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy;

11. osoba samotnie wychowująca dziecko — oznacza to pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem;

12. rodzina — przy ustalaniu wysokości dochodu uprawniającego studenta do ubiegania się o stypendium socjalne uwzględnia się dochody osiągane przez:
 • studenta,
 • małżonka studenta, a także będące na utrzymaniu studenta lub jego małżonka dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26. roku życia, a jeżeli 26. rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek,
 • rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych studenta i będące na ich utrzymaniu dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26. roku życia, a jeżeli 26. rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek.
13. szkoła — oznacza to szkołę podstawową, gimnazjum, szkołę ponadpodstawową i ponadgimnazjalną oraz szkołę artystyczną, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a także specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy dla dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania oraz ośrodek umożliwiający dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo w stopniu głębokim realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki;

14. szkoła wyższa — oznacza to uczelnię, w rozumieniu przepisów Prawo o szkolnictwie wyższym, a także kolegium nauczycielskie, nauczycielskie kolegium języków obcych oraz kolegium pracowników służb społecznych;

15. umiarkowany stopień niepełnosprawności — oznacza to:
 • niepełnosprawność w umiarkowanym stopniu w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
 • całkowitą niezdolność do pracy orzeczoną na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,
 • posiadanie orzeczenia o zaliczeniu do II grupy inwalidów;

16. znaczny stopień niepełnosprawności — oznacza to:
 • niepełnosprawność w stopniu znacznym w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
 • całkowitą niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji orzeczoną na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,
 • stałą albo długotrwałą niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym i do samodzielnej egzystencji orzeczoną na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników w celu uzyskania świadczeń określonych w tych przepisach,
 • posiadanie orzeczenia o zaliczeniu do I grupy inwalidów,
 • niezdolność do samodzielnej egzystencji orzeczoną na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych lub przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników.
Terminy składania wniosków stypendialnych na rok akademicki 2019/2020:
 1. Wnioski o przyznanie stypendium socjalnego, stypendium dla osób niepełnosprawnych należy składać w terminie 30 dni od rozpoczęcia nauki w rozumieniu § 2 pkt 9 Regulaminu świadczeń dla studentów AM, czyli do dnia
  30 października 2019 r. przy czym złożenie kompletnego wniosku o stypendium socjalne lub dla osób niepełnosprawnych po upływie miesiąca, w którym należy go złożyć, będzie skutkowało przyznaniem stypendium na krótszy okres (tj. od miesiąca złożenia wniosku).
 2. Wniosek o stypendium Rektora składa się w terminie 30 dni od rozpoczęcia nauki zgodnie z definicją
  Regulaminu, czyli do dnia 30 października 2019 r.

  Złożenie wniosku o stypendium Rektora po upływie ww. terminu, będzie skutkowało brakiem kwalifikacji do listy rankingowej.

  Wnioski złożone w okresie przerwy wakacyjnej (lipiec –wrzesień) będą rozpatrywane od dnia rozpoczęcia nauki
  w rozumieniu § 2 pkt 9, przez wnioskodawcę.

Wnioski, można składać w siedzibie Działu Nauczania pok. 63 lub 66 , w Kancelarii Akademii Morskiej w Szczecinie p. 73a lub przesłać pocztą (o zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego).