Protokół WKW WN Rada Wydziału

Protokół WKW z wyborów Prodziekana WN  

Wydziałowa Komisja Wyborcza informuje społeczność akademicką Akademii Morskiej w Szczecinie, że Wydziałowe Kolegium Elektorów na zebraniu wyborczym w dniu 10.05.2016r. wybrało na stanowisko Dziekana Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Szczecinie na kadencję 2016-2020
WKW Wydziału Nawigacyjnego informuje, że zgłoszenia kandydatów na Dziekana WN będą przyjmowane w terminie do dn. 09.05.2016 roku (do godz. 1200) wyłącznie w pok. 237 lub 127.
WKW Wydziału Nawigacyjnego informuje, że wybory do Wydziałowego Kolegium Elektorów dla nauczycieli akademickich i pracowników nie będących nauczycielami akademickimi zatrudnionych na Wydziale Nawigacyjnym zostaną przeprowadzone w dniu 05.04.2016 roku w Auli Łaskiego w następujących terminach:
 1. dla pracowników WN nie będących nauczycielami akademickimi - od godz. 0745
 2. dla pozostałych nauczycieli zatrudnionych na WN   - od godz. 0845,
 3. dla nauczycieli akademickich posiadający tytuł naukowy doktora - od godz. 0945,
 4. dla nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego - od godz. 1100.
WKW Wydziału Nawigacyjnego informuje, że zgłoszenia kandydatów do Wydziałowego Kolegium Elektorów, których wybory zostaną przeprowadzone w dniu 05.04.2016 roku w grupach:
 1. nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego,
 2. nauczycieli akademickich posiadający tytuł naukowy doktora,
 3. pozostałych nauczycieli zatrudnionych na WN,
 4. pracowników WN nie będących nauczycielami akademickimi,
będą przyjmowane w terminie do dn. 04.04.2016 roku (do godz. 1200) wyłącznie w pok. 237 lub 127.

Załącznik nr 3
WKW Wydziału Nawigacyjnego informuje, że wybory do Uczelnianego Kolegium Elektorów dla nauczycieli akademickich zatrudnionych na Wydziale Nawigacyjnym zostaną przeprowadzone w dniu 22.03.2016 roku w Auli Łaskiego w następujących terminach:
 1. dla nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego - od godz. 1125
 2. dla nauczycieli akademickich posiadający tytuł naukowy doktora - od godz. 1230
 3. dla pozostałych nauczycieli zatrudnionych na WN   - od godz. 1340.
WKW Wydziału Nawigacyjnego informuje, że zgłoszenia kandydatów do Uczelnianego Kolegium Elektorów, których wybory zostaną przeprowadzone w dniu 22.03.2016 roku w grupach:
 1. profesorów i dr. hab.
 2. doktorów
 3. pozostałych nauczycieli zatrudnionych na WN,
będą przyjmowane w terminie do dn. 21.03.2016 roku (do godz. 1200) w pok. 237 oraz 127.

 

W bieżącym roku, pomiędzy 22.03.2016 a 07.06.2016, odbędą się w naszej Uczelni wybory władz na kolejną czteroletnią kadencję 2016-2020.

Wybory będą przeprowadzane na podstawie Regulaminu przeprowadzania wyborów i prac komisji wyborczych na kadencję 2016-2020 dostępnego na stronie www.am.szczecin.pl Akademii Morskiej w zakładce pracownicy/intranet pracowniczy, w Dziale Organizacyjno Prawnym-w  zarządzeniach Rektora lub na w.w. stronie w zakładce pracownicy/Uczelniana Komisja Wyborcza/dokumenty wyborów.
W najbliższym czasie w.w Regulamin dostępny będzie w wersji drukowanej w każdej jednostce organizacyjnej Uczelni.

Wybierać będziemy:
Rektora Akademii Morskiej, trzech prorektorów, trzech dziekanów, do dziewięciu prodziekanów, Senat Akademii Morskiej i trzy Rady Wydziałów.

Organami wyborczymi (wybierającymi władze Uczelni, członków Senatu i członków Rad Wydziałów) będą Kolegia Elektorów

Wybory będą dwuetapowe:
I etap – wybory Uczelnianego Kolegium Elektorów (UKE) – ( to gremium wybierze rektora, prorektorów oraz członków Senatu AM),
 • wybory trzech Wydziałowych Kolegiów  Elektorów (WKE) – (te gremia wybiorą na swoich wydziałach: dziekana, prodziekanów i członków Rad Wydziałów)
II etap - wybory Rektora
 • prorektorów,
 • dziekanów,
 • prodziekanów
 • przedstawicieli do Senatu
 • przedstawicieli do Rad Wydziałów
Terminy wyborów  uchwalił Senat Akademii Morskiej przyjmując Terminarz wyborów na kadencję 2016-2020, który dostępny jest na stronie www.am.szczecin.pl Akademii Morskiej w zakładce pracownicy/intranet pracowniczy, w Dziale Organizacyjno Prawnym - w  zarządzeniach  Rektora lub w zakładce pracownicy/ Uczelniana Komisja Wyborcza/dokumenty wyborow

Najbliższe wybory to wybory członków (elektorów) Uczelnianego Kolegium Elektorów które odbędą się  22.03.2016.

Wybory do Uczelnianego Kolegium Elektorów przeprowadzane będą w grupach pracowniczych,  studenckich i doktoranckich:
 • nauczycieli akademickich pracujących na wydziale (3 grupy pracownicze na każdym wydziale)
 • nauczycieli akademickich pracujących poza wydziałami ( 1 grupa  pracownicza)
 • pracowników nie będących nauczycielami akademickimi pracujących na wydziałach i  pracowników nie będących nauczycielami akademickimi pracujących poza Wydziałami (jedna grupa),
 • studentów Uczelni,
 • doktorantów Uczelni
Podział mandatów w Uczelnianym Kolegium Elektorów dla poszczególnych grup pracowniczych , studentów i doktorantów przyjmie Senat Akademii na posiedzeniu w dniu 16.03.2016r.

Wybory elektorów do Uczelnianego Kolegium Elektorów przeprowadzą:
 1. Uczelniana Komisja Wyborcza – spośród nauczycieli akademickich zatrudnionych poza wydziałami i pracowników nie będących nauczycielami akademickimi,
 2. wydziałowe komisje wyborcze – spośród nauczycieli akademickich zatrudnionych na swoim wydziale,
 3.  Studencka Uczelniana Komisja Wyborcza – spośród studentów Uczelni (zgodnie z Regulaminem Samorządu Studenckiego),
 4. Zarząd Samorządu Doktorantów – spośród doktorantów Uczelni (zgodnie z Regulaminem Samorządu Doktorantów).
Szczegółowe terminy zebrań wyborczych ( miejsce zebrania, godzina) ogłaszane będą na tablicach ogłoszeń wydziałowych komisji wyborczych i Uczelnianej Komisji Wyborczej oraz na stronie www.am.szczecin.pl. w zakładce /wydziały (ogłoszenia wydziałowych komisji wyborczych) oraz w zakładce pracownicy/Uczelniana Komisja Wyborcza/ogłoszenia Uczelnianej Komisji Wyborczej.

Każdy wyborca powinien na podstawie definicji zawartych w Regulaminie przeprowadzania wyborów i prac komisji wyborczych na kadencję 2016-2020 upewnić się jakie prawa wyborcze posiada w danych wyborach (prawo bierne umożliwia kandydowanie w wyborach zaś prawo czynne umożliwia oddanie głosu).

Zgłoszenia kandydatów na członków Uczelnianego Kolegium Elektorów (na formularzu będącym załącznikiem do Regulaminu) należy składać do Komisji która będzie przeprowadzać wybory w danej grupie pracowniczej.
Termin zgłoszenia kandydata na członka Uczelnianego Kolegium Elektorów upływa dnia 21.03.2016 o godzinie 12.00.

Komisje wyborcze przyjmują zgłoszenia kandydatów na członków UKE w pokojach:
 • Uczelniana Komisja Wyborcza   - pokój nr 204 Wały Chrobrego 1/2,
 • Wydziałowa Komisja Wyborcza Wydziału Mechanicznego – pokoje nr 35 i 38 Wały Chrobrego 1/2,
 • Wydziałowa Komisja Wyborcza Wydziału Nawigacyjnego – pokoje nr 127 i 237 Wały Chrobrego 1/2,
 • Wydziałowa Komisja Wyborcza Wydziału  Inż.-Ek. Transportu – pokój 109  H. Pobożnego .
Tablice ogłoszeń komisji wyborczych znajdują się:
 • Uczelnianej Komisji Wyborczej    -    przy pokoju nr 6 (Wały Chrobrego)
 • Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Mechanicznego – przy dziekanacie WM
 • Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału  Nawigacyjnego – przy pokoju nr 130 (Wały Chrobrego),
 • Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału  Inz-Ek Transportu  – przy pokoju nr 21 (H. Pobożnego)
Przewodniczący Uczelnianej Komisji Wyborczej  
 dr inż. Andrzej Stefanowski       02.03.2016.