Przejdź do treści

Ustawienia dostępności

Rozmiar czcionki
Wysoki kontrast
Animacje
Kolory

Tryb ciemny włączony na podstawie ustawień systemowych.
Przejdź do , żeby zmienić ustawienia.

Godło Polski: orzeł w złotej koronie, ze złotymi szponami i dziobem, zwrócony w prawo
Logo Akademii Morskiej: czerwony gryf w złotej koronie, z żółtym dziobem, zwrócony w prawo
Akademia Morska w Szczecinie

Rozliczenie wyjazdu Uznawalność akademicka

Jak wygląda rozliczenie wyjazdu ERASMUS+? Uznawalność akademicka

Sprawdź, co jest warunkiem rozliczenia wyjazdu na studia i na praktyki (w zakresie uznawalności akademickiej).

UZNAWALNOŚĆ AKADEMICKA – wyjazdy na studia

W programie ERASMUS+ wymiana studentów pomiędzy europejskimi uczelniami jest możliwa dzięki przenoszeniu efektów kształcenie uzyskanych poza uczelnią wysyłającą a przyjmującą w ramach systemu ECTS (European Credit Transfer System).

W przypadku wyjazdów na studia przenoszenie osiągnięć studenta jest możliwe dzięki:

  • Learning Agreement for studies – Porozumieniu o programie zajęć

oraz

  • wykazowi ocen - Transcript of records, wydawanemu przez uczelnię przyjmującą na koniec pobytu.

Learning Agreement for studies (dalej LA) to trójstronne porozumienie pomiędzy instytucją wysyłającą (AM), uczelnią przyjmującą i studentem. LA jest podpisywane przed wyjazdem studenta – w razie potrzeby może być ono aktualizowane w trakcie pobytu. Program zajęć student ustala z Koordynatorem Wydziałowym Programu ERASMUS+ na podstawie programu studiów w Uczelni Partnerskiej i programu studiów w AM.

Wypełniając Learning Agrement for studies przed wyjazdem, należy się skupić na części Before the mobility. Tabela A dotyczy przedmiotów jakie student ma zrealizować w Uczelni Przyjmującej, natomiast tabela B przedmiotów jakie zostaną zaliczone w AM po zrealizowaniu tego programu. Przedmioty w LA dobierane są na podstawie zbieżnych efektów kształcenia oraz liczby punktów ECTS - decydujące jest zatem porównanie treści programowych.

Ustalając LA z Koordynatorami Wydziałowymi należy pamiętać również o ustaleniu wszelkich dodatkowych kwestii takich jak terminy praktyk, ewentualne różnice w organizacji roku akademickiego między AM i Uczelnią przyjmującą czy ewentualne różnice programowe (STCW).

Należy pamiętać, iż wszelkie zmiany w LA muszą być zaakceptowane przez Koordynatora Wydziałowego ERASMUS+ i przez Uczelnię Przyjmującą..Wprowadzenie zmian do LA bez zgody Koordynatora Wydziałowego oznacza, iż zmienione przedmioty mogą nie zostać zaakceptowane.
W celu wprowadzenia zmian w Learning Agreement for studies należy poinformować w formie pisemnej (najczęsciej za pośrednictwem email) Koordynatora Wydziałowego o proponowanych zmianach oraz przyczynach ich zaproponowania, a także dostarczyć wypełnioną drugą część porozumienia (During the mobility) i odnotować przedmioty dodane lub usunięte. Wprowadzenie zmian w Tabeli A może również spowodować konieczność wprowadzenia zmian w części B.

Zmiany w LA uważa się za wprowadzone, kiedy zostaną one zaakceptowane przez AM, uczelnię przyjmującą i studenta. Wszelkie zmiany w LA powinny być wprowadzone w ciągu pierwszego miesiąca pobytu.

Warunkiem uznania efektów kształcenia wynikających z zaakceptowanego w LA zestawu przedmiotów jest zaliczenie ujętych w Porozumieniu przedmiotów oraz potwierdzenie uzyskanych osiągnięć w postaci wykazu ocen - Transcript of records wydawanego przez uczelnię przyjmującą po złożeniu wszystkich wymaganych zaliczeń i egzaminów. Decyzję o przeniesieniu osiągnięć w oparciu o przedstawiony wykaz ocen podejmuje właściwy Dziekan.

Ważne zasady:

  • jeżeli wykaz ocen (Transcript of records) nie potwierdza realizacji przedmiotu ujętego w Porozumieniu (LA), oznacza to że student nie uczęszczał na zajęcia z danego przedmiotu - przedmiot taki nie może zostać zaliczony w AM;
  • jeżeli przedmiot nie został zaliczony w Uczeni Partnerskiej - na podstawie wykazu ocen (Transcript of records) uzyskana ocena jest oceną niedostateczną - przedmiot nie może zostać zaliczony w AM
  • jeżeli wykaz ocen Transcript of records potwierdza przedmioty nieujęte w Porozumieniu, a zmiana LA polegająca na dodaniu przedmiotów nie została dokonana wg właściwej procedury - oznacza to samowolną decyzję studenta. Koordynator Wydziałowy może odmówić uznania dodatkowych przedmiotów.

Przenoszenie osiągnięć odbywa się zgodnie Rozdziałami X i XI Regulaminu Studiów Akademii Morskiej w Szczecinie.

UZNAWALNOŚĆ AKADEMICKA - wyjazdy na praktyki.

Praktyka zagraniczna w programie ERASMUS+ może mieć charakter obowiązkowy (praktyka wynikająca z programu studiów na danym kierunku) lub nieobowiązkowy (praktyka realizowana dodatkowo, np. już po zaliczeniu praktyki obowiązkowej). W każdym przypadku wyjazd na praktykę ma charakter zawodowy, związany ze studiowanym kierunkiem i zostanie odnotowany w Suplemencie do dyplomu.

Podstawowymi dokumentami umożliwiającymi przenoszenie osiągnięć jest Porozumienie o programie praktyki - Learning agreement for traineeship (dalej LA for traineeship) sporządzane przed rozpoczęciem pobytu w instytucji przyjmującej oraz zaświadczenie o jej zrealizowaniu wydawane przez instytucję przyjmującą po zakończeniu pobytu.

LA for traineeship to trójstronna umowa pomiędzy studentem, uczelnią macierzystą i instytucją przyjmującą. Program praktyki, sporządzany w porozumieniu z właściwym Koordynatorem wydziałowym, opiekunem praktyk w AM oraz opiekunem praktyki w instytucji przyjmującej, precyzuje cele, zadania i oczekiwane efekty praktyki.

Studenci planujący odbywać praktyki przewidzane tokiem studiów w ramach programu ERASMUS+ zobowiązani są przestrzegać regulaminów dla praktyk obowiązkowych (praktyka programowa, praktyka dyplomowa, praktyka morska, praktyka zawodowa). Student planujący realizację praktyki obowiązkowej w ramach programu ERASMUS+ ma obowiązek poinformować o tym opiekuna praktyk na swoim kierunku studiów, który poinformuje go o zasadach w zakresie realizacji i rozliczenia praktyki.

Przenoszenie osiągnięć odbywa się na zgodnie z Rozdziałami X i XI Regulaminu Studiów Akademii Morskiej w Szczecinie.