STYPENDIA REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW od 100 do 900 zł/mies.
Przyznawane są tym studentom stacjonarnym i niestacjonarnym I i II stopnia, którzy uzyskali za rok studiów wysoką średnią ocen, posiadają osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.

STYPENDIUM SOCJALNE od 50 zł do 1050 zł/mies. 
Są one przyznawane studentowi znajdującemu się w trudnej sytuacji materialnej. Podstawą jego udzielenia jest wysokość średniego miesięcznego dochodu netto na osobę w rodzinie studenta. Obecnie podstawa przyznania stypendium wynosi 1051,70 zł netto. więcej>>

DODATEK MIESZKANIOWY
W ramach uprawnień do stypendium socjalnego studentowi na studiach stacjonarnych przysługuje prawo do zwiększenia z tytułu zamieszkania:
  • 200 zł w domu studenckim Uczelni, a przez jeden semestr wskazany przez studenta 370 zł,
  • 80 zł w innym obiekcie,
jeżeli codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do Uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie, a także stypendium socjalne dodatkowo zwiększone o 100 zł z tytułu zamieszkania z niepracującym małżonkiem lub/i dzieckiem studenta w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studenckim.


STYPENDIA ARMATORSKIE - do 900 zł/mies.
Ich fundatorami są przyszli pracodawcy, współpracujący z uczelnią. Studenci otrzymują bezzwrotną pomoc finansową oraz gwarancję zatrudnienia po ukończeniu nauki. Ta forma wsparcia jest niezależna od pozostałych stypendiów. Stypendium oferowane jest na wybranych kierunkach oraz rocznikach.

STYPENDIA ERASMUSA - średnio 300 EUR/mies.
Studenci II, III i IV roku studiów mogą wyjechać za granicę na półroczne stypendium. Warunkiem jest dobra znajomość języka kraju, do którego student wyjeżdża. Obecnie studenci mogą wyjeżdżać do kilkunastu uczelni w całej Europie oraz do Turcji. więcej>>

ZAPOMOGI - do 1000 zł jednorazowo
Są one przyznawane studentom, który z przyczyn losowych znaleźli się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej. Do takich zdarzeń należy śmierć członka rodziny, narodziny dziecka, choroba, nieszczęśliwy wypadek itd. Są one przyznawane niezależnie od innych stypendiów. Student może otrzymać zapomogę co najwyżej dwa razy w roku akademickim (nie dwa razy na to samo zdarzenie losowe).

STYPENDIA SPECJALNE dla osób niepełnosprawnych od 200 zł do 500 zł
Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych może otrzymywać student z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu.

STYPENDIA MINISTRA ZA WYBITNE OSIĄGNIĘCIA

Kwestie przyznawania stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia regulują przepisy:

  • art. 173, art. 178, art. 181, art. 184 oraz art. 187 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.),
  • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia przyznawanych studentom.

I. Warunki ubiegania się i przyznawania stypendium ministra dla studentów
Zgodnie z art. 181 ust. 2 ww. ustawy, stypendium ministra za wybitne osiągnięcia może być przyznane studentowi szczególnie wyróżniającemu się w nauce lub posiadającemu wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe.

Zgodnie z art. 184 ust. 5 ww. ustawy, studentowi, który po ukończeniu jednego kierunku studiów kontynuuje naukę na drugim kierunku studiów, stypendium ministra za wybitne osiągnięcia nie przysługuje, chyba że kontynuuje on studia po ukończeniu studiów pierwszego stopnia w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego, jednakże nie dłużej niż przez okres trzech lat. Nie może zatem otrzymać stypendium ministra osoba, która ukończyła już jeden kierunek studiów z tytułem zawodowym magistra lub równorzędnym oraz student, który po ukończeniu studiów pierwszego stopnia rozpoczął naukę na kolejnych studiach pierwszego stopnia. Weryfikacja wniosków pod kątem spełniania warunku określonego w art. 184 ust. 5 ww. ustawy odbywa się w uczelni przed ich potwierdzeniem przez przewodniczącego rady podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni oraz podpisaniem przez rektora.

Sposób wyłaniania grupy 5% najlepszych studentów danego kierunku w Akademii Morskiej w Szczecinie 

II. Szczegółowe osiągnięcia brane pod uwagę przy ocenie wniosków
http://www.nauka.gov.pl/stypendia-ministra/

III. Terminy składania wniosków

Studenci składają w dziekanacie kompletne wnioski o przyznanie stypendium ministra do dnia 18 września br. Pracownik dziekanatu sprawdza wniosek pod względem formalnym i merytorycznym.

Dziekanaty mogą ustalić inny termin składania wniosków, nie później jednak niż do 30 września br.

Warunkiem przekazania wniosków do Ministerstwa jest zaopiniowanie wniosków przez Radę Wydziału.

Wnioski (wraz z załącznikami) zaopiniowane pozytywnie przez Radę Wydziału przekazywane są do Działu Nauczania i Certyfikacji w terminie do 9 października br.

Rektor przekazuje wnioski do Ministerstwa w terminie do 15 października br.