WKW Wydziału Nawigacyjnego informuje, że zgłoszenia kandydatów do Wydziałowego Kolegium Elektorów, których wybory zostaną przeprowadzone w dniu 05.04.2016 roku w grupach:
  1. nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego,
  2. nauczycieli akademickich posiadający tytuł naukowy doktora,
  3. pozostałych nauczycieli zatrudnionych na WN,
  4. pracowników WN nie będących nauczycielami akademickimi,
będą przyjmowane w terminie do dn. 04.04.2016 roku (do godz. 1200) wyłącznie w pok. 237 lub 127.

Załącznik nr 3