W bieżącym roku, pomiędzy 22.03.2016 a 07.06.2016, odbędą się w naszej Uczelni wybory władz na kolejną czteroletnią kadencję 2016-2020.

Wybory będą przeprowadzane na podstawie Regulaminu przeprowadzania wyborów i prac komisji wyborczych na kadencję 2016-2020 dostępnego na stronie www.am.szczecin.pl Akademii Morskiej w zakładce pracownicy/intranet pracowniczy, w Dziale Organizacyjno Prawnym-w  zarządzeniach Rektora lub na w.w. stronie w zakładce pracownicy/Uczelniana Komisja Wyborcza/dokumenty wyborów.
W najbliższym czasie w.w Regulamin dostępny będzie w wersji drukowanej w każdej jednostce organizacyjnej Uczelni.

Wybierać będziemy:
Rektora Akademii Morskiej, trzech prorektorów, trzech dziekanów, do dziewięciu prodziekanów, Senat Akademii Morskiej i trzy Rady Wydziałów.

Organami wyborczymi (wybierającymi władze Uczelni, członków Senatu i członków Rad Wydziałów) będą Kolegia Elektorów

Wybory będą dwuetapowe:
I etap – wybory Uczelnianego Kolegium Elektorów (UKE) – ( to gremium wybierze rektora, prorektorów oraz członków Senatu AM),
 • wybory trzech Wydziałowych Kolegiów  Elektorów (WKE) – (te gremia wybiorą na swoich wydziałach: dziekana, prodziekanów i członków Rad Wydziałów)
II etap - wybory Rektora
 • prorektorów,
 • dziekanów,
 • prodziekanów
 • przedstawicieli do Senatu
 • przedstawicieli do Rad Wydziałów
Terminy wyborów  uchwalił Senat Akademii Morskiej przyjmując Terminarz wyborów na kadencję 2016-2020, który dostępny jest na stronie www.am.szczecin.pl Akademii Morskiej w zakładce pracownicy/intranet pracowniczy, w Dziale Organizacyjno Prawnym - w  zarządzeniach  Rektora lub w zakładce pracownicy/ Uczelniana Komisja Wyborcza/dokumenty wyborow

Najbliższe wybory to wybory członków (elektorów) Uczelnianego Kolegium Elektorów które odbędą się  22.03.2016.

Wybory do Uczelnianego Kolegium Elektorów przeprowadzane będą w grupach pracowniczych,  studenckich i doktoranckich:
 • nauczycieli akademickich pracujących na wydziale (3 grupy pracownicze na każdym wydziale)
 • nauczycieli akademickich pracujących poza wydziałami ( 1 grupa  pracownicza)
 • pracowników nie będących nauczycielami akademickimi pracujących na wydziałach i  pracowników nie będących nauczycielami akademickimi pracujących poza Wydziałami (jedna grupa),
 • studentów Uczelni,
 • doktorantów Uczelni
Podział mandatów w Uczelnianym Kolegium Elektorów dla poszczególnych grup pracowniczych , studentów i doktorantów przyjmie Senat Akademii na posiedzeniu w dniu 16.03.2016r.

Wybory elektorów do Uczelnianego Kolegium Elektorów przeprowadzą:
 1. Uczelniana Komisja Wyborcza – spośród nauczycieli akademickich zatrudnionych poza wydziałami i pracowników nie będących nauczycielami akademickimi,
 2. wydziałowe komisje wyborcze – spośród nauczycieli akademickich zatrudnionych na swoim wydziale,
 3.  Studencka Uczelniana Komisja Wyborcza – spośród studentów Uczelni (zgodnie z Regulaminem Samorządu Studenckiego),
 4. Zarząd Samorządu Doktorantów – spośród doktorantów Uczelni (zgodnie z Regulaminem Samorządu Doktorantów).
Szczegółowe terminy zebrań wyborczych ( miejsce zebrania, godzina) ogłaszane będą na tablicach ogłoszeń wydziałowych komisji wyborczych i Uczelnianej Komisji Wyborczej oraz na stronie www.am.szczecin.pl. w zakładce /wydziały (ogłoszenia wydziałowych komisji wyborczych) oraz w zakładce pracownicy/Uczelniana Komisja Wyborcza/ogłoszenia Uczelnianej Komisji Wyborczej.

Każdy wyborca powinien na podstawie definicji zawartych w Regulaminie przeprowadzania wyborów i prac komisji wyborczych na kadencję 2016-2020 upewnić się jakie prawa wyborcze posiada w danych wyborach (prawo bierne umożliwia kandydowanie w wyborach zaś prawo czynne umożliwia oddanie głosu).

Zgłoszenia kandydatów na członków Uczelnianego Kolegium Elektorów (na formularzu będącym załącznikiem do Regulaminu) należy składać do Komisji która będzie przeprowadzać wybory w danej grupie pracowniczej.
Termin zgłoszenia kandydata na członka Uczelnianego Kolegium Elektorów upływa dnia 21.03.2016 o godzinie 12.00.

Komisje wyborcze przyjmują zgłoszenia kandydatów na członków UKE w pokojach:
 • Uczelniana Komisja Wyborcza   - pokój nr 204 Wały Chrobrego 1/2,
 • Wydziałowa Komisja Wyborcza Wydziału Mechanicznego – pokoje nr 35 i 38 Wały Chrobrego 1/2,
 • Wydziałowa Komisja Wyborcza Wydziału Nawigacyjnego – pokoje nr 127 i 237 Wały Chrobrego 1/2,
 • Wydziałowa Komisja Wyborcza Wydziału  Inż.-Ek. Transportu – pokój 109  H. Pobożnego .
Tablice ogłoszeń komisji wyborczych znajdują się:
 • Uczelnianej Komisji Wyborczej    -    przy pokoju nr 6 (Wały Chrobrego)
 • Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Mechanicznego – przy dziekanacie WM
 • Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału  Nawigacyjnego – przy pokoju nr 130 (Wały Chrobrego),
 • Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału  Inz-Ek Transportu  – przy pokoju nr 21 (H. Pobożnego)
Przewodniczący Uczelnianej Komisji Wyborczej  
 dr inż. Andrzej Stefanowski       02.03.2016.