Niniejszy dokument powstał zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – zwane „GDPR”, „RODO” lub „Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych”, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, jej aktami wykonawczymi i przepisami wewnętrznymi Akademii Morskiej w Szczecinie.

INFORMACJE OGÓLNE
Administratorem Państwa danych osobowych jest Akademia Morska w Szczecinie ul. Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin, tel. (91) 48 09 400, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Akademia Morska w Szczecinie wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

PODSTAWA PRAWNA I CEL PRZETWARZANIA
Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie przepisów prawa w zakresie niezbędnym do realizacji procesów kształcenia oraz na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody.
W Akademii Morskiej w Szczecinie, Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:
- przeprowadzenia procedury rekrutacyjnej i przygotowania oraz realizacji Państwa stypendiów,
- realizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa,
- wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego,
- wypełnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, a przetwarzanie nie narusza Państwa praw i wolności (np. dane przetwarzane są w celach: marketingu bezpośredniego lub dochodzenia roszczeń).

W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi. Dbamy o techniczne i organizacyjne zabezpieczenia, aby chronić Państwa dane osobowe, znajdujące się w naszym posiadaniu, przed nieautoryzowanym ujawnieniem, wykorzystaniem, zmianą i zniszczeniem.

PRZEKAZYWNIE DANYCH OSOBOWYCH INNYM ODBIORCOM
Państwa dane osobowe przekazujemy:
- organom na podstawie przepisów prawa,
- dostawcom systemów informatycznych i usług IT,
- operatorom pocztowym i kurierom,
- bankom w zakresie realizacji płatności/stypendium,
- podmiotom świadczącym na rzecz Akademii Morskiej usługi niezbędne do realizacji działalności.

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTW TRZECICH
Państwa dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich.

PROFILOWANIE
Państwa dane nie będą wykorzystywane w celu zautomatyzowanego podejmowaniu decyzji, w tym do profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania studiów, a następnie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 września 2016 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów będą przechowywane w archiwum uczelni przez okres 50 lat.

PAŃSTWA PRAWA
Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania – na zasadach określonych w art. 16-21 RODO.

Z tych praw mogą Państwo skorzystać, składając wniosek w formie pisemnej do Inspektora Ochrony Danych na adres:
Akademia Morska w Szczecinie
Inspektor Ochrony Danych
ul. Wały Chrobrego 1-2
70-500 Szczecin
lub
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Mają Państwo również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.