Wyniki konkursów przeprowadzonych w SNJO

Dnia 21.06.2018 roku Komisja Konkursowa w Akademii Morskiej w Szczecinie w wyniku przeprowadzonego konkursu na stanowisko lektora języka angielskiego w SNJO dokonała wyboru kandydata z największymi kwalifikacjami tj. mgr Aleksandrę Mańkowską.

http://snjo.am.szczecin.pl/index.php/ofert-pracy

Konkurs na stanowisko lektora w Studium Nauki Języków Obcych

Prorektor ds. Nauczania Akademii Morskiej w Szczecinie ogłasza konkurs na stanowisko  lektora języka angielskiego w Studium Nauki Języków Obcych.

Od kandydata wymaga się:

  • Dyplomu magistra filologii angielskiej (w przypadku kandydatów spoza UE wymagana nostryfikacja dyplomu)
  • Pełnej dyspozycyjności (zajęcia na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych  Akademii Morskiej w Szczecinie -  wszystkie specjalności, do 10 godzin w soboty i niedziele; 10 tygodni – styczeń-marzec;

8-10 godzin dziennie, zastępstwa na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych; praca wymaga znacznego wysiłku głosowego)

  • Obcokrajowcy: wymagana znajomość języka polskiego potwierdzona państwowym egzaminem certyfikatowym z języka polskiego jako obcego na poziomie B1.

Zgłoszenie powinno zawierać:

  • CV,
  • Kopie odpisu dyplomów potwierdzające posiadane kwalifikacje,
  • Informacje o przebiegu pracy zawodowej, dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym.

Termin przyjmowania dokumentów: 20.06.2018 - 27.06.2018
Termin składania dokumentów upływa z dniem 27.06.2018, godz. 15.00                                                  
Termin rozstrzygnięcia konkursu: 04.07.2018

Dokumenty należy składać w Studium Nauki Języków Obcych (w przypadku obcokrajowców wymagane jest tłumaczenie przysięgłe), pokój 168, Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin, lub przesłać na adres: Studium Nauki Języków Obcych, pok. 168, ul. Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin.
W tytule prosimy wpisać: ODPOWIEDŹ NA OFERTĘ PRACY.

W CV prosimy dopisać: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych)

Wynik konkursu zostanie podany dnia 05.07.2018r, na stronach internetowych Uczelni.

Akademia Morska w Szczecinie zastrzega sobie prawo unieważnienia lub odwołania Konkursu przez Rektora  AM bez podania przyczyn.

Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest jednoznaczne  z odrzuceniem podania danego kandydata.

Akademia Morska w Szczecinie zastrzega sobie prawo zaproszenia tylko wybranych kandydatów na rozmowę kwalifikacyjną w terminie 28.06.2018 – 03.07.2018.

Rozstrzygniecie konkursu nie jest równoznaczne z nawiązaniem stosunku pracy w Akademii Morskiej w Szczecinie. Ostateczną decyzję podejmuje JM Rektor AM po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Konkursowej.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Akademia Morska w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin, tel. (91) 48 09 400, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Inspektor Ochrony Danych e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
CEL I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wzięcia udziału w konkursie.
Przetwarzanie danych jest niezbędne do przeprowadzenia konkursu.
Podanie danych jest wymogiem ustawowym, brak podania danych będzie skutkował brakiem możliwości wzięcia udziału w konkursie.

KOMU PRZEKAZUJEMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania konkursu. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Akademię Morską w Szczecinie.

PAŃSTWA PRAWA
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania na zasadach określonych w art. 16-21 RODO.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

PROFILOWANIE
Państwa dane nie będą wykorzystywane w celu zautomatyzowanego podejmowaniu decyzji, w tym do profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.