ISO 9001 jest międzynarodowym standardem dla Systemów Zarządzania Jakością. Odnosi się on do procesów decydujących o wytworzeniu produktu albo usługi. Określa zasady systematycznej kontroli nad poszczególnymi czynnościami - w tym celu, aby uzyskać pewność, że potrzeby i oczekiwania klientów są spełnione. Standard ten jest zaprojektowany w taki sposób, iż odnosi się do każdego rodzaju produkcji bądź świadczenia usług, powstających w wyniku jakichkolwiek procesów, w dowolnym miejscu na świecie.

Powodem podjęcia decyzji o wdrożeniu w Akademii Morskiej w Szczecinie Systemu Zarządzania Jakością (SZJ) była konieczność spełnienia przez Uczelnię wymogów ratyfikowanej przez polski rząd Międzynarodowej Konwencji o wymaganiach w zakresie wyszkolenia marynarzy, wydawania świadectw oraz pełnienia wacht 78/95 ze zmianami (STCW) i związana z tym polityka Rektora Akademii Morskiej w Szczecinie. Konwencja wymaga, aby ośrodki które kształcą kadry morskie prowadziły swoją działalność według jednolitych zasad i wytycznych, a wdrożony System Zarządzania Jakością jest gwarancją realizacji powyższych założeń. Minister właściwy ds. gospodarki morskiej w ślad za postanowieniami konwencji wydał rozporządzenie z którego wynika, że jednym z warunków prowadzenia działalności szkoleniowej zgodnie z wymaganiami Konwencji STCW i ustawy o bezpieczeństwie morskim jest posiadanie udokumentowanego systemu zarządzania jakością.

Wdrażanie SZJ w Akademii Morskiej w Szczecinie rozpoczęło się od jednostek pozaakademickich. Ośrodek Szkoleniowy Ratownictwa Morskiego (OSRM) otrzymał certyfikat SZJ w marcu 1997 r., a Studium Doskonalenia Kadr Oficerskich (SDKO) w lutym 1998 r. Oba ośrodki zostały zweryfikowane przez Lloyd’s Register Quality Assurance.

W 1998 r. rozpoczęto wdrażanie SZJ na wydziałach Akademii Morskiej w Szczecinie. Tak jak w przypadku OSRM i SDKO pierwszymi krokami poczynionymi w kierunku wdrożenia systemu zarządzania jakością było opracowanie i zatwierdzenie przez najwyższe kierownictwo Polityki jakości. Z początkiem roku akademickiego 1998/1999 opracowana dokumentacja SZJ w zakresie działalności związanej z projektowaniem, realizacją i nadzorem nad procesem kształcenia składająca się z Księgi Jakości, procedur i załączników została wdrożona.

Proces certyfikacyjny rozpoczął się od przekazana w połowie grudnia 1998 r. do przeglądu jednostce certyfikującej dokumentacji SZJ. W dniach 11 - 12 stycznia 1999 r. auditorzy przeprowadzili certyfikację, w wyniku której Akademia Morska w Szczecinie została rekomendowana przez Lloyd’s Register Quality Assurance do otrzymania certyfikatu na zgodność Systemu Zarządzania Jakością w zakresie kształcenia kadr morskich zgodnie z Konwencją STCW.

W październiku 2002 r. Morski Ośrodek Szkoleniowy w Świnoujściu (MOS) otrzymał certyfikat SZJ w zakresie morskich szkoleń zgodnie z wymaganiami Konwencją STCW.

Rok po uruchomieniu Morskiego Ośrodka Szkoleniowego w Kołobrzegu oraz Ośrodka Szkolenia Rybołówstwa Bałtyckiego w Kołobrzegu, w czerwcu 2014 r. ośrodki pozytywnie przeszły proces certyfikacji i otrzymały certyfikaty SZJ w zakresie morskich szkoleń zgodnie z wymaganiami Konwencją STCW.


Znak zatwierdzenia LRQA przyznany Akademii Morskiej w Szczecinie.

.
 

Lp.

Jednostka

Certyfikat ISO w języku polskim

Certyfikat ISO w języku angielskim

1.

Akademia Morska
w Szczecinie

2.

Studium Doskonalenia Kadr Oficerskich

3.

Ośrodek Szkoleniowy Ratownictwa Morskiego

4.

Morski Ośrodek Szkoleniowy
w Świnoujściu

5.

Morski Ośrodek Szkoleniowy
w Kołobrzegu

6.

Ośrodek Szkoleniowy Rybołówstwa Bałtyckiego