W dniach 13-15. lutego 2019 w Genewie odbyła się 54. Sesja Grupy Roboczej ds. Standaryzacji Wymagań Technicznych i Bezpieczeństwa w Żegludze Śródlądowej. Grupa robocza pracuje w ramach Komitetu ds. Transportu Lądowego, który realizuje cele Rady Gospodarczej i Społecznej ONZ.

W spotkaniu wzięli udział delegaci państw europejskich oraz UE, ponadto przedstawiciele międzynarodowych organizacji EDINNA, ERSTU, CESNI, CCNR, DC, CEMT, EBA, EFIP, ILO, ITF oraz reprezentanci Word Maritime University, Odessa Maritime Academy, Maritime Academy Harlingen, Admiral Makarov State University of Maritime and Inland Shipping, Port of Hamburg.
Akademię Morską w Szczecinie reprezentowała mgr inż. st. of. pokł. Marzena Małyszko.
Celem spotkania było zebranie opinii ekspertów na temat możliwości harmonizacji zasad kształcenia w Europie, ujednolicenia zasad dostępności zawodów w żegludze śródlądowej oraz poprawy bezpieczeństwa na drogach wodnych. W trakcie sesji poruszono tematy:

  • standardy edukacyjne oraz wymagania zawodowe w żegludze śródlądowej;
  • zalecania dla minimalnych wymagań dot. wydawania i uznawania certyfikatów w żegludze śródlądowej;
  • infrastruktura śródlądowych dróg wodnych w Europie;
  • standaryzacja wymagań technicznych oraz bezpieczeństwa w żegludze śródlądowej;
  • automatyzacja (m.in. Inland ECDIS oraz Inland AIS) oraz statki bezzałogowe w żegludze śródlądowej;
  • promocja Systemu Informacji Rzecznej (RIS) oraz technologii komunikacyjnych;
  • nawigacja jednostek rekreacyjnych.

W pierwszej części sesji przeprowadzono warsztaty, koncentrujące się na aktualnej sytuacji w sferze zawodowej żeglugi śródlądowej, ramach prawnych, standardach i wyzwaniach dla pracowników, programach nauczania i narzędziach w kształceniu i szkoleniach. Warsztaty obejmowały dwa panele dyskusyjne:

  • Kwalifikacje zawodowe w sektorze żeglugi śródlądowej
  • Nowoczesne podejścia, metody i narzędzia w edukacji na rzecz żeglugi śródlądowej.

W takcie dyskusji Marzena Małyszko zaprezentowała potencjał dydaktyczny i naukowy Akademii z podkreśleniem digitalizacji i innowacji stosowanej w programach nauczania, zakresu i charakteru kształcenia ustawicznego oraz sposobów współpracy z przemysłem i instytucjami edukacyjnymi w zakresie gospodarki morskiej oraz żeglugi śródlądowej. Ponadto uczestniczyła w obradach okrągłego stołu dotyczących roli Europejskiej Komisji Gospodarczej w poprawie atrakcyjności i dostępności zawodów w żegludze śródlądowej. Efektem debaty było między innymi wpracowanie zaleceń dla harmonizacji kwalifikacji załóg oraz standardów kształcenia o paneuropejskim zasięgu, w tym edukacji i egzaminowania przy użyciu symulatorów, rozszerzenia zakresu edukacji o nowe technologie, rozwiązywania problemów związanych z używaniem wspólnego języka w trakcie nawigowania, doskonalenia zawodowego pracowników i rozszerzania ich możliwości aktywności zawodowej, zakresu wsparcia ze strony rządu oraz przemysłu oraz dalszego rozwoju metod automatyzacji w żegludze śródlądowej.Zdjęcie 1 – obrady Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZZdjęcie 2 – Palais des Nations – Pałac Narodów w Genewie – siedziba ONZ