W dniach 11-12 lutego br. na Uniwersytecie Arystotelesa w Salonikach miało miejsce pierwsze doroczne spotkanie uczestników Akcji COST nr CA17105 pn. „A pan-European Network for Marine Renewable Energy with Focus on Wave Energy” (WECANet) (pol. „Paneuropejska sieć morskiej energetyki odnawialnej ukierunkowana na energię fal”).

Akcja jest projektem sieciującym finansowanym przez Komisję Europejską poprzez stowarzyszenie Europejskiej Współpracy w Nauce i Technice (COST) i ma na celu rozwój morskiej energetyki odnawialnej w Unii Europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem przetwarzania energii fal morskich i oceanicznych.Prezentacja otwierająca spotkanie, od lewej: Dr. Matt Folley, Queen’s University Belfast, WECANet Vice-Chair; Dr. Vicky Stratigaki, WECANet Chair, Ghent University; Ms. Ange Marie Ina Uwase, WECANet Administrative Officer, COST; Dr. Eva Loukogeorgaki, Local Organizer of the 1st WECANet Annual Assembly 2019, Aristotle University of Thessaloniki; Prof. Panayotis Prinos, AUTH Civil Engineering Department Chair, Aristotle University of Thessaloniki.

Spotkanie obejmowało prace czterech grup roboczych oraz zebrania Komitetu Zarządzającego Akcji, i Grupy Zarządzającej jak również sieciujące spotkania uczestników. W spotkaniu wzięło udział sześciu reprezentantów z Polski: mgr Dorota Chybowska (dyrektor Centrum Transferu Technologii Morskich AM),  dr hab. inż. Leszek Chybowski członek Komitetu Zarządzającego Akcji WECANet (pracownik Wydziału Mechanicznego AM), dr inż. Andrzej Montwiłł (dyrektor Instytutu Zarządzania Transportem AM), dr inż. Maciej Reichel (pracownik Politechniki Gdańskiej oraz Fundacji Bezpieczeństwa Żeglugi i Ochrony Środowiska w Iławie), dr hab. inż. Małgorzata Robakiewicz – członkini Komitetu Zarządzającego Akcji WECANet (pracownik Instytutu Budownictwa Wodnego PAN), dr hab. inż. Wojciech Sulisz (pracownik Instytutu Budownictwa Wodnego PAN).Reprezentanci Akademii Morskiej w Szczecinie

Nasi pracownicy aktywnie uczestniczą w pracach grup roboczych:

  • Nr 3 Aspekty techniczne (niezawodność, obsługiwalność, materiały itp.) związane z przetwarzaniem energii fal;
  • Nr 4 Aspekty nietechniczne (społeczne, ekonomiczne, prawne, środowiskowe itp.) związane z przetwarzaniem energii fal.

Wyniki realizowanych w trakcie Akcji zadań będą upowszechniane na konferencjach tematycznych oraz w publikacjach. Akcja WECANet ma również w ofercie  indywidualne krótkoterminowe wyjazdy naukowe oraz letnie szkoły doskonalące kompetencje uczestników w zakresie przetwarzania energii z fal morskich. W wydarzeniach może wziąć udział każdy naukowiec z Polski zajmujący się energią odnawialną z naciskiem na przetwarzanie energii fal morskich i oceanicznych.Dr.Vicky Stratigaki prezentuje wyzwania związane z przetwarzaniem energii fal morskich

Akcja WECANet buduje solidne podwaliny realizacji międzynarodowych projektów, w tym finansowanych ze środków Komisji Europejskiej z programu Horyzont Europa. Energia z fal morskich i oceanicznych nie została bowiem jak dotąd skutecznie okiełzana przez człowieka, a liczba trudności związanych z produkcją tego typu energii i jej włączeniem do sieci jest wciąż bardzo duża Istniejące demonstratory instalacji, które zostały uruchomione w kilku państwach europejskich (Wielka Brytania, Dania, Portugalia) nie przyniosły oczekiwanych rezultatów m.in. z wyżej wymienionych powodów. Dodatkowo, informacja na temat postępów technologicznych w tym obszarze jest rozproszona, podwaliny prawne oraz analizy ekonomiczne i środowiskowe są skąpe. WECANet stanowi początek harmonizacji stanu wiedzy z zakresu pozyskiwania energii z fal morskich i oceanicznych w wymiarze technologicznym i nie technologicznym.

Strona internetowa akcji: http://www.cost.eu/COST_Actions/ca/CA17105?parties

Więcej informacji na stronie KPK: http://www.kpk.gov.pl/wp-content/uploads/2016/12/COST.pptx