Akademia Morska w Szczecinie - Strona Główna
BIP

Kontrole zewnętrzne od 2017 r.

Lp.

Przedmiot kontroli

Instytucja kontrolująca

Data kontroli

Dokumenty

1.

Przestrzeganie przez Uczelnię-armatora statku Nawigator XXI przepisów prawa pracy, w tym ustawy o pracy na morzu.

Państwowa Inspekcja Pracy

05.01.2017

2.

Realizacja projektu „Cluster Mare – Innovation capacity building through Maritime clustering initiatives”

Wojewoda Zachodniopomorski

28.02.2017

3.

Kontrola przestrzegania przepisów dot. higieny w Obiekcie Dydaktycznym na ul. Pobożnego 11

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie

26.05.2017

4.

Kontrola wykorzystania dotacji podmiotowej udzielonej Uczelni w 2016 r. na zadania związane z utrzymaniem i eksploatacją statków szkolnych oraz utrzymaniem specjalistycznych ośrodków szkoleniowych dla kadr morskich oraz na realizację obowiązkowych szkoleń studentów-praktykantów i załóg statków szkolnych w ramach szkolenia kadr morskich

Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

30.05.-01.06.2017

5.

Realizacja projektu Bonus

Pricewaterhouse Coopers

20.06.2017

6.

Prawidłowość obliczania, potrącania i opłacania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych pobieranych przez ZUS; ustalania uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i ich wypłacania oraz rozliczania; prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe; wystawiania zaświadczeń lub zgłaszania danych dla celów ubezpieczeń społecznych

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

21.08.2017

7.

Przeciwdziałanie terroryzmowi i zwalczanie zagrożeń terrorystycznych

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Szczecinie

07.09-30.11.2017

Informacja zastrzeżona

8.

Gospodarowanie mieniem

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku

23.11.2017-09.02.2018

9.

Transfer wiedzy i technologii poprzez spółki jednostek naukowych

Najwyższa Izba Kontroli

6-27.03.2018