W dniach 3. – 7.12. 2018 w Londynie odbyła się 100. Sesja Komitetu Bezpieczeństwa Morskiego (MSC) Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO).

Uczestniczyli w niej delegaci z państw członkowskich, obserwatorzy i konsultanci z organizacji międzypaństwowych oraz pozarządowych.Rys. 1. Obrady plenarne 100. Sesji Komitetu Bezpieczeństwa Morskiego, Londyn 2018

Przedmiotem obrad były m.in. autonomiczne nawodne jednostki pływające (MASS), żegluga na wodach polarnych oraz poprawki do instrumentów IMO.

W obradach plenarnych i w pracach grupy roboczej ds. statków autonomicznych jako ekspert delegacji polskiej uczestniczył pracownik Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Szczecinie dr hab. inż. Zbigniew Pietrzykowski prof. AM.Rys. 2. Przedstawiciele delegacji polskiej na 100. Sesję Komitetu Bezpieczeństwa Morskiego, Londyn 2018. Od lewej: Paweł Perkowski - członek delegacji; Wojciech Zdanowicz – członek delegacji; Cezary Puchacz – zastępca przewodniczącego delegacji; Hanna Słąba – ekspert delegacji; Magdalena Kierzkowskia – członek delegacji; Przemysław Lenard – członek delegacji; Tadeusz Wojtasik – zastępca przewodniczącego delegacji, Zbigniew Pietrzykowski ekspert delegacji

Prace grupy roboczej ds. statków autonomicznych dotyczyły opracowania zakresu uregulowań prawnych dla MASS i metodologii pracy. Rozpatrzono także wstępne zasady opracowywania wytycznych dla testów MASS.

Uwzględniono cztery stopnie autonomiczności: 1) statek ze zautomatyzowanymi procesami i ze wspomaganiem decyzji obsadzony załogą; 2) statek sterowany zdalnie z załogą na burcie; 3) statek sterowany zdalnie bez załogi na burcie; 4) statek w pełni autonomiczny

Zgodnie z zaproponowaną metodyką pracy, obejmującą dwa etapy (kroki), w kroku pierwszym przyjęto analizować obowiązujące instrumenty prawne dotyczące bezpieczeństwa z uwzględnieniem różnego zakresu zastosowań do MASS: a) odnoszące się do jednostek MASS i wykluczające ich żeglugę; b) dotyczące tych jednostek, ale nie wymagające przekształceń; c) odnoszące się do jednostek MASS; ale wymagające przekształcenia lub uzupełnienia; d) nie mające zastosowania.

W kroku drugim określone zostaną dalsze działania uwzględniające m.in. czynniki: ludzki, technologiczny i operacyjny.

Zakończenie prac nad opracowaniem zakresu uregulowań dla jednostek MASS przewiduje się w 2020 roku.

W ramach prac grupy roboczej ds. MASS dyskutowano również zasady opracowywania wytycznych dla testów jednostek autonomicznych i zaproponowano wstępne założenia dla ww. wytycznych.

Jubileuszowej, 100. Sesji Komitetu MSC towarzyszyły również dodatkowe wydarzenia, w tym wizyta Jej Wysokości Księżniczki Anny Mountbatten – Windsor, uroczystość poświęcona 100. Sesji, ceremonia wręczenia nagród Międzynarodowej Organizacji Morskiej.