Z przyjemnością informujemy, że Akademia Morska w Szczecinie w dniu 14 lutego 2018 r. zakończyła negocjacje z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju dotyczące zakresu merytorycznego projektu NOWE HORYZONTY.

Negocjacje zakończyły się sukcesem co oznacza, że w najbliższych dniach Uczelnia będzie mogła podpisać umowę o dofinansowanie realizacji projektu. Największego projektu kiedykolwiek realizowanego przez Akademię w obszarze dydaktyki.

Projekt został przygotowany latem ubiegłego roku przez zespół 10 osób – pracowników Uczelni a następnie został złożony na konkurs w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) w ramach działania 3.5 o nazwie: Kompleksowe programy szkół wyższych. Budżet projektu ma wartość 7,2 mln zł i liczy 100 pozycji. Projekt realizowany będzie w okresie od 01.09.2018 do 31.07.2022. Zakres merytoryczny projektu obejmuje 8 zadań, z których każde mogłoby stanowić odrębny projekt. Opis każdego z tych zadań przedstawiono poniżej.

 

ZADANIE 1 – Utworzenie nowego kierunku studiów OCEANOTECHNIKA (666 tys. zł)

Będą to studia stacjonarne I stopnia prowadzone w j. polskim. Na I rok przyjętych zostanie 48 osób w tym 16 kobiet. W ramach kierunku w trakcie 7 semestrów nauki (tylko pierwszy nabór rozpoczynający zajęcia w X.2018 r. zostanie objęty projektem) przeprowadzonych zostanie 5070 godzin zajęć dydaktycznych, które zostaną w pełni sfinansowane z projektu.

Kierunek prowadzony będzie na WN dla specjalności:

 • projektowanie i budowa okrętów
 • projektowanie i budowa jachtów

Oprócz sfinansowania kosztów dydaktyki, w ramach projektu zakupione zostanie najnowsze oprogramowanie potrzebne do prowadzenia zajęć, laboratorium do projektowania statków i jachtów oraz niezbędna literatura.

Więcej o kierunku oceanotechnika
More information about the programm on naval architecture
Больше информации о программе обучения океанотехника

ZADANIE 2 – Utworzenie nowego kierunku studiów GEOINFORMATYKA (815 tys. zł)

Obecnie w AM prowadzone są kierunki studiów I stopnia: geodezja i kartografia (GIK) oraz informatyka (INF), na bazie których w X.2018 r. utworzony zostanie nowy kierunek geoinformatyka. Będą to studia stacjonarne II stopnia prowadzone w j. polskim. Na I rok przyjęte zostaną 32 osoby w tym 20 kobiet. W ramach kierunku w trakcie 3 semestrów nauki (tylko pierwszy nabór rozpoczynający zajęcia w X.2018 r. zostanie objęty projektem) przeprowadzonych zostanie 1560 godzin zajęć dydaktycznych, które podobnie jak w przypadku kierunku oceanotechnika zostaną w pełni sfinansowane z projektu.

Oprócz sfinansowania kosztów dydaktyki, w ramach projektu zakupione zostanie oprogramowanie potrzebne do prowadzenia zajęć (w tym m.in. oprogramowanie do integracji danych geodezyjnych i multi-sensorycznych), zestaw 17 stacji graficznych do przetwarzania danych, stacja graficzno-fotogrametryczna, system niezbędny do nauki oprogramowywania danych 3D w środowisku wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości (w tym najbardziej zaawansowane gogle do poruszania się w wirtualnej rzeczywistości wraz ze stacjami roboczymi dużej mocy).

ZADANIE 3 – Realizacja zajęć przez WYKŁADOWCÓW Z ZAGRANICY (421 tys. zł)

W ramach projektu przyjętych zostanie łącznie 20 uznanych autorytetów międzynarodowych z krajów UE i EOG (w stopniu min. dr oraz spełniających dodatkowe wymagania ujęte we wniosku), którzy jako dydaktycy przeprowadzą w j. angielskim łącznie 1290 godzin zajęć na łącznie 20 przedmiotach z 6 kierunków studiów. Wszystkie zajęcia zostaną zrealizowane w okresie IV.2019 - VI.2022. Łącznie zajęciami objętych zostanie min. 200 studentów.

Zajęcia (wykładowe, laboratoryjne i ćwiczenia) prowadzone będą zgodnie z potrzebami wydziałów zgłoszonymi w trakcie przygotowywania projektu:

 • WIET: w trybie przyjazdów 20 dniowych (60 godzin zajęć w trakcie wizyty x 6 dydaktyków x 3 lata = 1080 godzin);
 • WM: w trybie przyjazdów 5 dniowych (15 godzin zajęć w trakcie wizyty x 7 dydaktyków = 105 h);
 • WN: podobnie jak na WM w trybie przyjazdów 5 dniowych (15 godzin zajęć w trakcie wizyty x 7 dydaktyków = 105 godzin);

Zajęcia prowadzone przez dydaktyków z zagranicy obejmować będą inne elementy niż dotychczas realizowane w AM.

ZADANIE 4 – Podnoszenie KOMPETENCJI STUDENTÓW (716 tys. zł)

Zadanie obejmuje uznane w branży certyfikowane szkolenia, warsztaty kształcące kompetencje, dodatkowe zadania praktyczne w formie projektowe i wizyty studyjne. W ramach prowadzonych zajęć podnoszone będą kompetencje zawodowe, komunikacyjne, językowe, informatyczne i analityczne studentów. Planuje się realizację 6 edycji, które rozpoczynać się będą w każdym semestrze począwszy od X.2018. Wsparcie obejmie 290 studentów wszystkich kierunków studiów na czterech ostatnich semestrach nauki. Wsparcie na 1 osobę wyniesie od 32 do 102 godzin zajęć. Planowane wsparcie:

A) specjalistyczne certyfikowane szkolenia językowe MARLINS dla studentów kierunków morskich (16h/grupę, łącznie 192 h zajęć w 12 grupach)

B) Warsztaty podnoszące kompetencje informatyczne i zawodowe (a: 8h/grupę; b: 14h/grupę; c-d: 16h/grupę; e-f: 24h/grupę; g: 30 h/grupę; łącznie 350h zajęć w 20 grupach)

 1. Audytor ISO 28000 (12 osób; 2 grupy)
 2. Excel w logistyce (24 osób; 3 grupy)
 3. Grafika komputerowa (14 osób; 2 grupy)
 4. Sztuka sprzedaży i negocjacji (48 osób; 5 grup)
 5. Oprogramowanie hydrograficzne (15 osób; 3 grupy)
 6. Hypack (20 osób; 2 grupy)
 7. Przewoźnik w transporcie drogowym osób i rzeczy (12 osób;3 grupy)

C) Warsztaty podnoszące kompetencje komunikacyjne z j. ang.: medycznego (60 osób), technicznego (36 osób), biznesowego (157 osób); zawsze 16h/grupę; łącznie 384h zajęć w 24 grupach.

D) Warsztaty podnoszące kompetencje komunikacyjne dla osób niesłyszących (20h w 1 grupie dla 7 osób).

E) Pozostałe warsztaty kompetencyjne (a-d: 16h/grupę, łącznie 864h zajęć w 54 grupach):

 1. Gra logistyczna Magazyn (24 osoby; 3 grupy)
 2. Gra logistyczna Łańcuch dostaw (24 osoby; 3 grupy)
 3. Autoprezentacja (253 osoby; 24 grupy)
 4. Radzenie sobie ze stresem i rozwiązywanie konfliktów (252 osób; 24 grupy)

F) Wizyty studyjne (14 grup [łącznie 129 osób] x 6h w Polsce + 4 grupy [łącznie 40 osób] x 16h za granicą; razem 148h wizyt w 18 grupach)

G) Zadania praktyczne w formie projektowej dla studentów GIK i INF (24h/grupę; łącznie 72h zajęć w 3 grupach po 5 osób):

ZADANIE 5 – Realizacja STAŻY (868 tys. zł)

Staże realizowane będą w 4 edycjach w okresach IV-VII od 2019 do 2022 roku i obejmą łącznie 85 osób z kierunków:

 • informatyka,
 • geodezja i kartografia,
 • geoinformatyka,
 • oceanotechnika,
 • transport (WN)

Długość każdego stażu wyniesie 360 godzin w okresie 3 miesięcy przy min. 20 godzinach zadań stażowych w tygodniu. AM zapewni w ramach projektu m.in.: wynagrodzenie wypłacane stażyście za realizację stażu, ubezpieczenie NNW oraz pokrycie kosztów transportu i badań lekarskich niezbędnych przed podjęciem stażu. Pracodawcy zapewnią dla UP stanowisko pracy i opiekuna stażu, który będzie nadzorować pracę stażysty.

ZADANIE 6 – Podnoszenie KOMPETENCJI KADRY DYDAKTYCZNEJ (360 tys. zł)

W ramach zadania zaplanowano wsparcie dla 60 osób w formie:

1. Warsztatów podnoszących kompetencje dydaktyczne oraz umiejętności prezentacyjne; II.2019 - VI.2020 (60 osób objętych wsparciem). Realizacja 5 różnych warsztatów (16 grup po 8-10 osób) w tematyce:

 • Metody prowadzenia zajęć grupowych (5 grup po 8 osób x 8h)
 • Zaawansowane umiejętności dydaktyczne (2 grupy po 10 osób x 24h)
 • Sztuka prezentacji i wystąpień publicznych (4 grupy po 8 osób x 8h)
 • Obsługa tablicy interaktywnej (2 grupy po 8 osób x 8h)
 • Tworzenie kursów online (3 grupy po 8 osób x 16h)

Dodatkowo 16 osób odbędzie kurs online (przewidujący min. 60h pracy na osobę) z zakresu obsługi programu Geogebra wspomagającego proces nauczania matematyki i przedmiotów ścisłych.

2. Kursów z zakresu prowadzenia dydaktyki w j. ang.; IX.2019 - VI.2020; (40 osób objętych wsparciem). Realizacja zajęć w małych grupach (10 grup x śr. 4 osoby) przygotowujących do prowadzenia dydaktyki w j. ang. Zajęcia będą mają charakter doszkalający i trwać będą 60h w każdej grupie.

3. Stażów dydaktycznych; IX.2019 - VI.2021 (30 osób objętych wsparciem). Staże będą realizowane w zagranicznych uniwersytetach w formie tzw. „job shadowing” (30 osób x 5 dni x min. 4h dziennie). Staże będą miały charakter doszkalający. Zajęcia polegać będą na poznawaniu sposobu pracy dydaktyków z innych uniwersytetów zagranicznych poprzez obserwację zadań wykonywanych przez nich oraz coaching ze strony dydaktyków z zagranicy. AM zapewni dydaktykom stypendium, pokrycie kosztów transportu, zakwaterowania oraz ubezpieczenia.

ZADANIE 7 – Podniesienie jakości narzędzi IT służących do ZARZĄDZANIA UCZELNIĄ (2,3 mln zł)

1. Wdrożenie systemu wirtualnej AM tj. spójnego systemu, zintegrowanych ze sobą stron WWW wszystkich jednostek AM obsługujących studentów wraz z ofertą dydaktyczną oraz wersjami anglojęzycznymi wybranych obszarów. Dodatkowo, wdrożenie nowego systemu monitoringu losów absolwentów.

2. Zmodernizowanie obecnego systemu zarządzania procesem dydaktycznym pozwoli analizować dane i na ich podstawie podejmować właściwe decyzje oraz przygotowywać różnego rodzaju raporty.

3. Wdrożenie nowego systemu rekrutacyjnego umożliwiającego pełną elektronizację procesu rekrutacji na studia, dwustronną komunikację z kandydatem, automatyczne powiadomienia o brakach w aplikacji oraz wdrożenie systemu płatności online.

4. Zakup nowego systemu bibliotecznego ułatwi dostęp i zarządzanie zbiorami bibliotecznymi, a także wzbogaci wachlarz usług bibliotecznych, poprzez udostępnienie interfejsu w postaci przeglądarki internetowej zintegrowanego z bazami danych i Biblioteką Cyfrową AM.

5. Wdrożenie technologii wirtualnych laboratoriów w celu ułatwienia studentom dostępu do zasobów IT AM (w tym programów specjalistycznych i pakietu Office) i w konsekwencji podniesienia jakości kształcenia. Po zalogowaniu z dowolnego komputera na świecie każdy student będzie widział swój pulpit i będzie miał dostęp do swoich plików.

6. Zakup oprogramowania serwerowych systemów operacyjnych oraz oprogramowania do wirtualizacji implementowanego środowiska, tak aby cały organizm był w pełni funkcjonalny, wydajny, bezpieczny i skalowalny. Dodatkowo zrealizowana zostanie rozbudowana systemu oprogramowania do realizacji kopii zapasowych.

Wdrożenie/modernizacja ww. systemów (VI.2019-VI.2022) poprzedzone zostanie zakupem serwerów, macierzy danych oraz urządzeń do przechowywania kopii zapasowych, bez których wdrożenie ww. systemów IT nie byłoby możliwe.

ZADANIE 8 – Podnoszenie KOMPETENCJI KADRY KIEROWNICZEJ (368 tys. zł)

W ramach zadania zaplanowano wsparcie dla 55 osób w formie:

1) Wizyt studyjnych dla kadry kierowniczej (głównie zarządzającej) w wiodących uczelniach w Polsce; XI.2018 VII.2021; (30 osób objętych wsparciem). Realizacja wyjazdów trwających od 2 do 4 dni (średnio 3 dniowych), dla łącznie 30 osób w celu zdobycia wiedzy i skorzystania z dobrych praktyk w zakresie wdrażania reformy nauki i szkolnictwa wyższego, w tym np. budowania systemów motywacyjnych i ścieżek awansu zawodowego nauczycieli akademickich, efektywnego zarządzania finansami uczelni po wdrożeniu reformy oraz wdrażania nowoczesnych mechanizmów zarządzania administracją. W każdym wyjeździe uczestniczyć będą maks. 3 osoby. Uczestnicy będą mieli zapewnione przejazdy, noclegi i diety. Po powrocie, uczestnicy przygotują każdorazowo raport dla Rektora ze wskazaniem propozycji zmian/wdrożeń w AM na bazie zdobytych doświadczeń.

2) Szkoleń podnoszących umiejętności zarządcze dla kadry kierowniczej; I.2020 XI.2021 (35 osób objętych wsparciem). Realizacja 2 cykli x 10 jednodniowych szkoleń (2 cykle x 10 szkoleń x 1 dzień x 9h = 180h zajęć) składających się na nowoczesny model zarządzania dla łącznie 35 osób z kadry kierowniczej (min. 10 a maks. 15 osób na każdym szkoleniu). Na 1 cykl składać się będą następujące tematy szkoleń dobierane ilością odpowiednio do potrzeb:

 • Style zarządzania i nowoczesne techniki zarządzania personelem
 • Zarządzanie kompetencjami
 • Motywowanie i techniki kreatywnego myślenia
 • Ocenianie i coaching
 • Zarządzanie czasem i zmianą
 • Zarządzanie konfliktem i stresem
 • Zarządzanie projektem
 • Zarządzanie finansami publicznymi i dyscyplina finansowa
 • Kontrola zarządcza
 • Zarządzanie ryzykiem

3) Studiów podyplomowych i MBA dla kadry kierowniczej; IX.2019 VI.2022; (22 osoby objęte wsparciem). Na studia podyplomowe z zakresu zarządzania w pierwszej kolejności kierowane będą osoby, które wyraziły chęć podnoszenia kompetencji (w badaniu ankietowym przeprowadzonym w lipcu 2017 r.). Na studia MBA będą kierowani tylko nauczyciele akademiccy posiadający stopień naukowy doktora (którzy pełnią lub w przyszłości mogą pełnić najwyższe funkcje kierownicze w AM).

Założono, że 32 osoby wezmą udział w min. 2 formach wsparcia stąd łączna liczba uczestników zadania wynosi 55 osób.