W drugim kwartale 2013 r. z inicjatywy Centrum Transferu Technologii Morskich Uczelnia podpisała 5 nowych porozumień o współpracy w ramach programu ERASMUS z uczelniami z Bułgarii, Holandii, Finlandii (2 uczelnie) oraz Turcji. W przygotowaniu są kolejne 3 porozumienia z uczelniami z Chorwacji, ponownie Turcji oraz Irlandii.

Tak szybkie pozyskanie nowych uczelni partnerskich było możliwe dzięki przygotowaniu ciekawej oferty zajęć prowadzonych w języku angielskim przez Wydział Mechaniczny oraz Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu. Dzięki temu uczelnie zagraniczne są bardziej skłonne do podpisywania porozumień o wymianie studentów. Wspomniana oferta jest ważnym argumentem przedstawianym przez CTTM w trakcie nawiązywania kontaktów z potencjalnymi uczelniami partnerskimi w całej Europie.

Program ERASMUS w sposób znaczący przyczynia się do umiędzynarodowienia studiów co jest jednym z celów Procesu Bolońskiego. Eksperci zajmujący się tym procesem wskazują, iż do 2020 r. minimum 20% studentów każdej Uczelni powinno mieć za sobą okres studiów zagranicznych. Do okresu tego zalicza się również praktyki oraz staże zagraniczne realizowane w ramach programu studiów. Tego rodzaju staże oferowane są w Uczelni w ramach programu praktyk morskich ale również w ramach programu ERASMUS ale także w ramach projektu KIERUNKI ZAMAWIANE realizowanego na Wydziale Mechanicznym i finansowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Doświadczenie międzynarodowe studentów doceniają również potencjalni pracodawcy.

Na zakończenie warto dodać, że program ERASMUS daje możliwości wyjazdu do uczelni partnerskiej nie tylko studentom ale również pracownikom dydaktycznym oraz administracyjnym. Pracownicy dydaktyczni mogą poprowadzić w uczelni partnerskiej  wykłady z tematyki w której się specjalizują. Taki wyjazd trwa około tydzień. Natomiast pracownicy administracyjni mogą odbyć w takiej Uczelni  tygodniowe szkolenie dotyczące współpracy międzynarodowej.

 

Lista uczelni, z którymi AM podpisała umowę o współpracy w II kwartale 2013 r.

  • Vassil Levski National Military University (Bułgaria)
  • Fontys University of Applied Sciences (Holandia)
  • JAMK University of Applied Sciences (Finlandia)
  • Tampere University of Applied Sciences (Finlandia)
  • Okan University (Turcja)

 

Lista uczelni, z którymi AM jest w trakcie podpisywania umów:

  • Cork Instititue of Technology (Irlandia)
  • Piri Reis Maritime University (Turcja)
  • University of Rijeka (Chorwacja)