Wydział Nawigacyjny

30 kwietnia br. Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Sławomir Nowak powołał w Warszawie Radę ds. Promocji Żeglugi Śródlądowej. Aktów nominacji dokonała w dniu 22 maja podsekretarz stanu Anna Wypych Namiotko w trakcie pierwszego posiedzenia Rady w nowym składzie. Członkiem Rady został prodziekan Wydziału Nawigacyjnego AM w Szczecinie mgr inż. kpt.ż.w., kpt.ż.ś. Jacek Frydecki.
Rada Wydziału Nawigacyjnego na posiedzeniu w dniu 23.05.2012 r. podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu i programu studiów doktoranckich w dyscyplinie geodezja i kartografia i dyscyplinie transport.
Rada Wydziału Nawigacyjnego na posiedzeniu w dniu 23.05.2012 r. rozpatrzyła przedłożone dokumenty dotyczące wszczęcia przewodu doktorskiego w dziedzinie nauki techniczne w dyscyplinie geodezja i kartografia i w głosowaniu tajnym podjęła uchwałę o wszczęciu przewodu doktorskiego mgr inż. Roberta Władysława Bauera nt.: „Metoda transformacji współrzędnych punktów niejednorodnej sieci triangulacyjnej na układ współrzędnych jednorodnych”.
W dniach 21-25 maja w hotelu Victoria Sofitel Microwave and Radar Week odbył się Microwave and Radar Week w ramach którego odbyła się 13 już międzynarodowa konferencja International Radar Symposium 2012. W konferencji udział wzięło ponad 550 uczestników, między innymi pracownicy Katedry Geoinformatyki: prof. dr hab. inż. Andrzej Stateczny, dr inż. Jacek Łubczonek, dr inż. Witold Kazimierski oraz mgr inż. Grzegorz Zaniewicz. Na sesji otwarcia IRS-2012, przy pełnej sali uczestników, referat „Aspects of Radar Navigation” wygłosił prof. dr hab. inż. Andrzej Stateczny. Był to jeden z dwóch referatów sesji otwarcia.
Dziekan Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Szczecinie informuje, że dnia 23 maja 2012 roku w Sali Senatu AM w Szczecinie odbyła się

PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

mgr inż. Marcina Przywartego

nt.: „Stochastyczny model oceny bezpieczeństwa nawigacyjnego na akwenach otwartych”