Wydział Nawigacyjny

W dniach 6-10 marca 2017 r. odbyło się w Londynie czwarte posiedzenie Podkomitetu Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO) ds. Bezpieczeństwa Żeglugi, Radiokomunikacji oraz Poszukiwania i Ratownictwa (NCSR). W pracach Podkomitetu, reprezentując delegację Polski, uczestniczył Dziekan Wydziału Nawigacyjnego dr hab. inż. Paweł Zalewski, prof. AM.

Komitet NCSR zajmuje się pracami nad zmianami konwencji SOLAS oraz rezolucji dotyczących systemów i urządzeń nawigacyjnych, GMDSS, SAR oraz zatwierdzaniem tras żeglugowych, systemów rozgraniczenia ruchu (TSS), systemów meldunkowych dla statków, akwenów zabronionych dla żeglugi oraz obszarów wzmożonej czujności.

Podczas czwartej sesji NCSR zajmował się:

 1. ustanowieniem nowych tras żeglugowych w Japonii, Wielkiej Brytanii i u wybrzeży Kostaryki na Pacyfiku oraz obszaru zabronionego na morzu Sulu na Filipinach,
 2. aktualizacjami do systemu LRIT,
 3. opracowaniem wytycznych dotyczących przetwarzania statkowych danych PNT,
 4. opracowaniem wytycznych dla zintegrowanego systemu nawigacyjnego INS związanych z harmonizacją projektowania mostka i wyświetlania informacji oraz zobrazowania informacji nawigacyjnej otrzymywanej przez urządzenia komunikacyjne,
 5. nowelizacją wytycznych i kryteriów dla systemów raportowania statków,
 6. opracowaniem standardów eksploatacyjnych dla statkowego wyposażenia GMDSS dopuszczającymi włączenie dodatkowych operatorów usług satelitarnych GMDSS (ze względu na operatora systemu Iridium: https://www.iridium.com/solutions/maritime),
 7. planem modernizacji GMDSS i wytycznych MSI,
 8. przeglądem rozdziału IV Konwencji SOLAS celem uznania dodatkowych operatorów usług satelitarnych GMDSS,
 9. nowelizacją zaleceń dotyczących cyfrowego selektywnego wywoływania (DSC),
 10. wdrażaniem zintegrowanego systemu wymiany danych w morskim paśmie VHF (VDES),
 11. identyfikacją i kategoryzacją autonomicznych morskich urządzeń radiowych (AMRD),
 12. rozwojem morskich usług SAR i nowelizacją standardów eksploatacyjnych dla radiopław 406MHz (rez.A.810(19)) celem uwzględnienia Cospas-Sarsat MEOSAR i radiopław EPIRB drugiej generacji,
 13. harmonizacją lotniczych i morskich procedur poszukiwania i ratowania włączając sprawy szkolenia SAR (zaprezentowano fińską metodę TRIAGE),
 14. poprawkami do poradnika IAMSAR,
 15. zatwierdzeniem ujednoliconej interpretacji IACS dotyczącej rozmieszczenia nawigacyjnych świateł burtowych,
 16. przygotowaniem finalnego raportu na 98 sesję Komitetu Bezpieczeństwa na Morzu (MSC).
W ramach punktu 4) na forum IMO przedłożono dokument informacyjny opracowany przez zespół inżynierii ruchu morskiego Wydziału Nawigacyjnego AM w Szczecinie we współpracy z niemieckim Centrum Kosmicznym DLR pt. „Report on EGNOS application as effective augmentation system for marine positioning in inland and pilot navigation”. Przedstawiona analiza wykorzystania danych wiarygodności GNSS z systemu EGNOS została przyjęta przez NCSR z uznaniem, co podkreślono w raporcie do MSC. Badania przeprowadzane na Wydziale spowodowały także uwzględnienie graficznej prezentacji poziomej dokładności, wiarygodności i statusu danych pozycyjnych w opracowanych wytycznych przetwarzania danych PNT (Guidelines for shipborne Position, Navigation and Timing (PNT) data processing).
Zdjęcie 1 – obrady plenarne Podkomitetu NCSR 4Zdjęcie 2 – delegacja polska w IMO