Wydział Nawigacyjny

W dniach 2 i 3 marca 2017 roku w hotelu Windsor w Jachrance k. Warszawy odbyło się drugie w kadencji 2016-2020 posiedzenie Konwentu Dziekanów Wydziałów mających uprawnienia doktoryzowania w dyscyplinie geodezji i kartografii. 
W spotkaniu uczestniczyli:
 1. prof. dr hab. inż. Krzysztof Gawroński – Dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie,
 2. prof. dr hab. inż. Stanisław Gruszczyński – Dziekan Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie,
 3. prof. dr hab. inż. Bernard Kontny – Dziekan Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu,
 4. prof. dr hab. inż. Alina Maciejewska – Dziekan Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej,
 5. kmdr dr hab. inż. Waldemar Mironiuk – Dziekan Wydziału Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni,
 6. prof. dr hab. inż. Ireneusz Winnicki – w imieniu prof. dr. hab. inż. Adama Stolarskiego – Dziekana Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie oraz jako zaproszony gość – członek V sekcji Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów Naukowych (CK),
 7. dr hab. inż. Radosław Wiśniewski, prof. UWM – w imieniu dr hab. inż. Pawła Wielgosza, prof. UWM, pełniącego obowiązki Dziekana Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,
 8. dr hab. inż. st. of. Paweł Zalewski, prof. AM – Dziekan Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Szczecinie.
W spotkaniu uczestniczyli także jako zaproszeni goście:
 1. prof. dr hab. inż. Jan Szmidt – JM Rektor Politechniki Warszawskiej, przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP),
 2. prof. dr hab. inż. Zbigniew Florjańczyk - członek Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów Naukowych (CK), przewodniczący V sekcji w kadencji 2012-2016,
 3. prof. dr hab. inż. Ryszard Źróbek - członek Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów Naukowych (CK).
Podczas dwudniowego spotkania przedyskutowano dotychczasowe procedury habilitacyjne i profesorskie w dyscyplinie Geodezja i Kartografia oraz omówiono najważniejsze problemy w zakresie kształcenia i rozwoju naukowego w świetle prac MNiSW nad nową ustawą „Prawo o szkolnictwie wyższym”, tzw. ustawą 2.0. Rektor PW prof. Szmidt zreferował założenia ustawy przygotowane przez trzy zespoły, zwycięzców konkursu Ustawa 2.0, z Uniwersytetu SWPS w Warszawie, Instytutu Allerhanda w Krakowie i Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu:

http://www.nauka.gov.pl/aktualnosci-ministerstwo/ustawa-2-0-prezentujemy-pomysly-zwyciezcow.html.

Zmiany, które mogą zacząć obowiązywać już w 2018 r. mają dać bezpośrednio rektorom narzędzia do kształtowania polityki naukowej uczelni poprzez likwidację autonomii wydziałów, kategoryzację całości uczelni jako jednostki naukowo-dydaktycznej, ustalenie obszarów i dziedzin naukowych na wzór międzynarodowej klasyfikacji OECD (odejście od dyscyplin naukowych), pozostawianie uprawnień doktorskich i habilitacyjnych tylko na uczelniach zaklasyfikowanych do obecnych kategorii A i A+, uściślenie zasad awansowych na stanowiska adiunktów i profesorów.