Wydział Mechaniczny

W dniach 28.09.2016 14.10.2016  zapraszamy wszystkich zainteresowanych studentów do zgłaszania się  na wyjazdy ERASMUS+  na studia w roku akademickim 2016/2017 (w semestrze letnim).To już ostatnia szansa na wyjazd na studia w roku akademickim 2016/2017. 
Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej opublikowało rozporządzenie dot. warunków przyznawania pomocy finansowej w ramach priorytetu 1  Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze" 2014-2020.  Pomoc przyznawana będzie m.in. na działania o charakterze "innowacji".

Informujemy, że ukazał się numer 252
czasopisma Solid State Phenomena
pod tytułem "Wear Processes in the Transport Engineering"
pod redakcją dr inż. J. Chmiela oraz dr inż. M. Szyszko.

W dniu 12.08.2016 r. Rada Naukowa Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych w Warszawie nadała stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn Panu dr inż. Leszkowi Chybowskiemu, pracownikowi Zakładu Siłowni Okrętowych, Instytutu Eksploatacji Siłowni Okrętowych Wydziału Mechanicznego AM. Recenzentami osiągnięcia naukowego pt. "Ważność elementów w strukturze złożonych systemów technicznych" byli prof. dr hab. inż. Tadeusz Smolnicki, prof. dr hab. inż. Andrzej Buchacz oraz dr hab. inż. Sylwester Kłysz, prof. ITWL.

Serdecznie gratulujemy awansu naukowego i życzymy dalszej owocnej pracy naukowej!
Niniejszym informujemy, że kwartalnik Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie, Scientific Journals of the Maritime University of Szczecin zgodnie z decyzją Nr 790/P-DUN/2016 z dn. 17 czerwca 2016 r. uzyskał dofinansowanie na lata 2016-2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.