Wydział Mechaniczny

Z głębokim żalem żegnamy 
śp.
prof. dr hab. inż.
Bolesława Kuźniewskiego


 

Prof. dr hab. inż. Bolesław Kuźniewski urodził się 22.06.1935 r. w Krześlicach koło Poznania.

W 1951 r. rozpoczął naukę w gnieźnieńskim Państwowym Gimnazjum i Liceum im. Bolesława Chrobrego, naukę kontynuował w Szczecinie, dokąd przeniósł się z matką i rodzeństwem. W 1953 r. ukończył Państwową Szkołę Ogólnokształcącą Stopnia Licealnego.

1 października 1953 r. rozpoczął studia na Wydziale Budowy Maszyn Politechniki Szczecińskiej.

Pierwszą pracę rozpoczął w Szkole Inżynierskiej w Szczecinie już w 1954 r., jako student drugiego roku Wydziału Budowy Maszyn, na stanowisku zastępcy asystenta w Katedrze Matematyki pod kierunkiem Profesora Józefa Medera.

Stopień magistra inżyniera mechanika w specjalności ogólna technologia budowy maszyn uzyskał w 1958 r. po wykonaniu pracy dyplomowej w postaci projektu konstrukcyjnego półautomatycznej obrabiarki i zdaniu egzaminu dyplomowego z wynikiem bardzo dobrym.

Stopień naukowy doktora nauk technicznych uzyskał dnia 9 marca 1966 r. nadany Uchwałą Rady Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Warszawskiej, po obronie pracy doktorskiej pt. Badanie niektórych właściwości dynamicznych napędu posuwu wzdłużnego frezarki wspornikowej.

Stopień doktora habilitowanego uzyskał w roku 1994 na Wydziale Mechanicznym Politechniki Szczecińskiej, a podstawą była rozprawa pt. pt.: Dynamika i podstawy projektowania tłokowych urządzeń pneumatycznych generujących sygnały okresowe.

W listopadzie 2002 r. uzyskał nominację profesorską z rąk prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego i otrzymał tytuł naukowy profesora nauk technicznych. 

Bezpośrednio po ukończeniu studiów, od lipca 1958 r. do sierpnia 1961 r. pracował na stanowisku asystenta w Katedrze Obrabiarek Obróbki Skrawaniem i Technologii Budowy Maszyn w Politechnice Szczecińskiej, a od 1 września 1961 r. do 31 września 1966 r. na stanowisku starszego asystenta. Od 1.10.1966 r. do 31.08.1970 r. pracował na stanowisku adiunkta w tej samej Katedrze pod kierunkiem Profesora Wiesława Olszaka.

Od 1 września 1970 r., na podstawie umowy o pomocy kadrowej zawartej między Politechniką Szczecińską a nowopowstałą Wyższą Szkołą Morską, rozpoczął pracę na stanowisku docenta mianowanego w Wyższej Szkole Morskiej jako kierownik Zakładu Maszyn i Urządzeń z zadaniem organizacji nowego Zakładu Podstaw Budowy i Eksploatacji Maszyn.

W roku 1976 r. powierzono mu funkcję kierownika Zakładu Podstaw Budowy i Eksploatacji Maszyn oraz funkcję zastępcy dyrektora do spraw naukowych Instytutu Nauk Podstawowych Technicznych. W latach 1979-1982 pełnił funkcję dyrektora tego instytutu, zachowując funkcję kierownika zakładu. W latach 1982-1994, kierując tylko Zakładem Podstaw Budowy i Eksploatacji Maszyn, kierował i nadzorował szereg prac projektowych potrzebnych do organizacji nowych laboratoriów dydaktycznych i naukowych. W tym okresie uzyskał kilkanaście patentów i kierował wieloma pracami naukowo-badawczymi zastosowanymi w praktyce. Jedna z tych prac stała się podstawą promocji doktorskiej mgr inż. Krzysztofa Nozdrzykowskiego, który obronił ją w roku 1987 na Wydziale Budowy Maszyn Politechniki Szczecińskiej.

Od roku 1996 do 2002 pełnił funkcję kierownika Zakładu Podstaw Budowy i Eksploatacji Maszyn oraz funkcję dyrektora Instytutu Nauk Podstawowych Technicznych.

Prof. dr hab. inż. Bolesław Kuźniewski w latach 1997-2000 kierował projektem badawczym KBN pt. Rozwój metod sterowania strumieniami masy powietrza w tłokowym urządzeniu pneumatycznym generującym okresowy sygnał siły.

W roku 2001 wydał w wydawnictwach Naukowo Technicznych w Warszawie monografię pt. Dynamiki tłokowych urządzeń pneumatycznych. Od połowy roku 2001 kierował trzyletnim projektem badawczym KBN pt. Doświadczalna weryfikacja metody i doskonalenie konstrukcji specjalnego zaworu do cyfrowego sterowania strumieniami masy powietrza w tłokowym urządzeniu pneumatycznym generującym okresowy sygnał siły.

W okresie działalności naukowo-badawczej i dydaktycznej był autorem i współautorem 15 wdrożonych prac projektowych i doświadczalno-konstrukcyjnych oraz ponad 70 opublikowanych prac twórczych. Uzyskał  18 patentów, zgłoszeń patentowych oraz wzorów użytkowych. Był współautorem 2 skryptów.

Równolegle z działalnością naukowo-badawczą i dydaktyczną uczestniczył w pracach towarzystw naukowych oraz komisji uczelnianych.

Za osiągnięcia w działalności naukowej i dydaktycznej otrzymał szereg nagród Ministra Szkolnictwa Wyższego, Ministra Urzędu Gospodarki Morskiej, Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej i Rektora Wyższej Szkoły Morskiej/Akademii Morskiej oraz odznaczeń, z których najważniejsze to: Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski.

Był zapalonym żeglarzem, kajakarzem i narciarzem. Miał patent sternika jachtowego. Wielokrotnie zdobywał nagrody w regatach żeglarskich oraz w zawodach narciarskich. W 1965 r. wspólnie z Jerzym Kurowskim zdobył wicemistrzostwo Polski w regatach żeglarskich na Zatoce Pomorskiej w klasie Folkboat.

Pełnił funkcję Rektora Akademii Morskiej w Szczecinie w kadencji 2002-2005 oraz w kadencji 2005-2008.

Był człowiekiem o wysokiej kulturze osobistej, umiejętności współżycia z ludźmi, życzliwy, chętnie dzielący się swoją szeroką wiedzą z kolegami i studentami.

Odszedł od nas wspaniały dydaktyk, prawy Człowiek, pasjonat pracy. Taki pozostanie w naszej pamięci.

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się 25 sierpnia 2017 r. o godz. 12:00 na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie.