Akademia Morska w Szczecinie - Strona Główna
BIP

KONTROLE ZEWNĘTRZNE 2016 r.

Lp.

Przedmiot kontroli

Instytucja kontrolująca

Data kontroli

1.

Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest ZUS oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego w 2014 r.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

18.02.-16.03.2016

2.

Weryfikacja danych zawartych we wniosku o płatność ostateczną w projekcie „Przeprowadzenie ekspertyz planów restrukturyzacji i modernizacji polskiej floty rybackiej, na przykładzie wybranych jednostek, celem zmniejszenia negatywnego oddziaływania na ekosystemy wodne” umowa nr OR 160009/12

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

22.02.2016

3.

Postępowanie z materiałami archiwalnymi

Archiwum Państwowe

5-6.10.2016

4.

Kontrola przestrzegania przepisów dot. higieny pomieszczeń i sprzętu na Osiedlu Akademickim w Obiekcie Dydaktycznym na ul. Szczerbcowej 4

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie

15.11.2016