Akademia Morska w Szczecinie - Strona Główna
BIP

Kontrole zewnętrzne od 2016 r.

Lp.

Przedmiot kontroli

Instytucja kontrolująca

Data kontroli

1.

Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest ZUS oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego w 2014 r.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

18.02.-16.03.2016

2.

Weryfikacja danych zawartych we wniosku o płatność ostateczną w projekcie „Przeprowadzenie ekspertyz planów restrukturyzacji i modernizacji polskiej floty rybackiej, na przykładzie wybranych jednostek, celem zmniejszenia negatywnego oddziaływania na ekosystemy wodne” umowa nr OR 160009/12

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

22.02.2016

3.

Postępowanie z materiałami archiwalnymi

Archiwum Państwowe

5-6.10.2016

4.

Kontrola przestrzegania przepisów dot. higieny pomieszczeń i sprzętu na Osiedlu Akademickim w Obiekcie Dydaktycznym na ul. Szczerbcowej 4

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie

15.11.2016

5.

Przestrzeganie przez Uczelnię-armatora statku Nawigator XXI przepisów prawa pracy, w tym ustawy o pracy na morzu.

Państwowa Inspekcja Pracy

05.01.2017

6.

Realizacja projektu „Cluster Mare – Innovation capacity building through Maritime clustering initiatives”

Wojewoda Zachodniopomorski

28.02.2017

7.

Kontrola przestrzegania przepisów dot. higieny w Obiekcie Dydaktycznym na ul. Pobożnego 11

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie

26.05.2017

8.

Kontrola wykorzystania dotacji podmiotowej udzielonej Uczelni w 2016 r. na zadania związane z utrzymaniem i eksploatacją statków szkolnych oraz utrzymaniem specjalistycznych ośrodków szkoleniowych dla kadr morskich oraz na realizację obowiązkowych szkoleń studentów-praktykantów i załóg statków szkolnych w ramach szkolenia kadr morskich

Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

30.05.-01.06.2017

9.

Realizacja projektu Bonus

Pricewaterhouse Coopers

20.06.2017

10.

Prawidłowość obliczania, potrącania i opłacania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych pobieranych przez ZUS; ustalania uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i ich wypłacania oraz rozliczania; prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe; wystawiania zaświadczeń lub zgłaszania danych dla celów ubezpieczeń społecznych

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

21.08.2017

11.

Przeciwdziałanie terroryzmowi i zwalczanie zagrożeń terrorystycznych

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Szczecinie

07.09-30.11.2017

12.

Gospodarowanie mieniem

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku

23.11.2017-09.02.2018