Badanie losów zawodowych absolwentów Akademii Morskiej w Szczecinie prowadzone jest od 2012 r. i ma charakter panelowy.

 Prowadzimy je na podstawie uzyskanej zgody na przetwarzanie danych. Studenci wypełniają ankiety, których wyniki analizujemy na podstawie metody ilościowej opartej o technikę CAWI. Zaletą prowadzenia badań techniką CAWI jest szybkie dotarcie do wszystkich respondentów przy użyciu narzędzi informatycznych oraz fakt, że zapewnia respondentom poczucie większej anonimowości.

Absolwenci studiów pierwszego stopnia Akademii Morskiej z rocznika 2014 występują w rejestrach ZUS w 66%, natomiast 34% nie jest tam rejestrowanych.

Spośród absolwentów rocznika 2014 Wydziału Nawigacyjnego – po roku od obrony 69% osób pracuje zawodowo, 1% prowadzi działalność gospodarczą, 30% nie jest aktywna zawodowo – kontynuują naukę, pracują za granicą.

Spośród nich 47% pracuje w oparciu o umowę o pracę; o umowę cywilno-prawną: 18%; 32% na kontraktach lub projektach,  2% odbywa staże, a 1% pracuje bez umowy.

Po roku od obrony wśród absolwentów Wydziału Mechanicznego z rocznika 2014 78% osób pracuje zawodowo, 22% nie jest aktywna zawodowo. Wśród nich 68% zatrudnionych jest w oparciu o kontrakt lub projekt, natomiast na umowę o pracę zatrudnionych jest 32%.

Aktywność zawodowa już trzy lata po obronie wygląda następująco (dane dla rocznika 2012): 95% absolwentów Wydziału Mechanicznego ma stałą pracę, 5% prowadzi działalność gospodarczą. 92,8% absolwentów Wydziału Nawigacyjnego ma stałą pracę, 1,4% prowadzi działalność gospodarczą, 5,8% nie pracuje. W przypadku Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Transportu 89,3% ma stałą pracę, 8,9% prowadzi działalność gospodarczą, 1,8% nie pracuje.

W ciągu trzech lat od obrony absolwenci osiągają wynagrodzenie na poziomie: